Rok 2019 był czasem bardzo pracowitym dla Zarządu Zlewni w Stargardzie. Realizowano bieżące zadania inwestycyjne jak i rozpoczęły się prace nad realizacją zupełnie nowych projektów o dużym znaczeniu dla mieszkańców miasta i regionu.

Pompy, skarpy i wały przeciwpowodziowe pod opieką. Prace wykonane w 2019 roku

     W minionym roku zrealizowano zadanie „Usługa kompleksowa – eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie” w części zamówienia – Nadzór Wodny: Choszczno, Goleniów, Pyrzyce i Stargard I i II. Wyłonieni Wykonawcy zobowiązani byli do systematycznego usuwania zatorów z konarów i gałęzi  z drzew oraz tam bobrowych  i innych zanieczyszczeń w korytach cieków. W okresie letnim wykonania kilkukrotnych pielęgnacyjnych obkoszeń skarp na odcinkach miejskich, usuwania roślinności w dnie cieków. W ramach realizacji zadania objęte były również urządzenia hydrotechniczne (jazy z przepławkami), wloty do rurociągów, zastawki. Dokonano także konserwacji stacji pomp.

      Utrzymaniem objęte zostało 161 km wałów przeciwpowodziowych poprzez dwukrotne koszenie skarp,
korony wałów i międzywala oraz dokonania napraw szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta. - W ramach realizacji statutowych zadań utrzymaniem objęto 156 km cieków, urządzeń wodnych; zapewniając udrożnienie koryt i możliwość prawidłowego spływu wód  z przyległych gruntów. Usuwane były drzewa stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia ludzi, a także  zabezpieczano interwencyjne, pilne naprawy wałów p. powodziowych oraz stacji pomp. Zostały zakupione i zamontowane nowe aktualne tablice informacyjne na wałach przeciwpowodziowych – mówi Szymon Sroczyński, dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.

Dzięki pracy Wód Polskich rowerowa inwestycja będzie kontynuowana

       Województwo Zachodniopomorskie na podstawie umowy zawartej w dniu 13.02.2017 r.
 jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”, zwanego dalej „zadaniem inwestycyjnym”. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego powstały szkody bobrowe na odcinku szlaku rowerowego Lubczyna – Inoujście w km 1+900-2+100. Zgłoszone do PGW WP przez WZ zostały przeprowadzone lustracje w terenie z, których sporządzone zostały notatki służbowe z dokumentacją fotograficzną.

     

      PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Stargardzie  podjęło się w ramach zadania „Pilna naprawa ubytków w koronie i skarpach wału Dąbie-Inoujście w km 18+516-18+724 (w km 1+900-2+100 szlaku rowerowego Lubczyna-Inoujście) likwidacji przecieków na wałach przeciwpowodziowych spowodowanych przez szkody bobrowe, ze względu na przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego, co ma wpływ na kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych  oraz pozwolą na dalszą realizację zadania inwestycyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

prace utrzymaniowe kanał Lubiatowski

 

 

Rzeka Ina jaz przepławka

Rzeka Ina Mala

 

Rzeka Krąpiel

 

wał Dąbie Inoujście 4