Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania – odcinek 1, 2 i 4

LOGOPOPDOW                   pl horizontal cef logo

 FE POIS poziom pl 1 rgb

 Logo CEB Haute definition 2                  BŚ

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0086/20-00

 

Opis Projektu:

     Celem realizacji projektu jest poprawa warunków nawigacyjnych i dostosowanie ich do III klasy drogi wodnej na Odrze Granicznej.

     Efektem projektu będzie również zapewnienie bezpieczeństwa lodołamania na Odrze na tym odcinku przez doprowadzenie do głębokości tranzytowej min. 1,8 m zachowanej przez 240 dni w roku, co zapobiegnie powodziom zatorowym. Celem jest również zrealizowanie projektu bez oddziaływania znaczącego negatywnego na środowisko naturalne, jako wymóg postawiony przez zapisy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

    Cel powyższy będzie osiągnięty dzięki realizacji robót budowlanych polegających m.in. na przebudowie i budowie łącznie 116 ostróg, tamy podłużnej i opaski brzegowej. Umożliwi to osiągnięcie celu inwestycji w postaci polepszenia warunków żeglugowych poprzez poprawę średnich głębokości oraz zapobieżenie sedymentacji rumowiska na szlaku żeglugowym. Powyższe działania pozwolą też zmniejszyć ilość miejsc zatorogennych i usprawnią prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej i żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania.

    Aktualne parametry i rozwiązania techniczne nie są dostosowane do współczesnych potrzeb przewoźników, co skutecznie obniża konkurencyjność ODW oraz ogranicza istniejący potencjał przewozowy. W związku z powyższym, cel nadrzędny projektu zgodny jest z celem strategicznym dla żeglugi śródlądowej, zgodnie z zapisami Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), tj.: „Umożliwienie rozwoju żeglugi śródlądowej poprzez podniesienie parametrów dróg wodnych śródlądowych i uzyskanie, co najmniej klasy III drogi wodnej na jak najdłuższych odcinkach oraz likwidacja tzw. „wąskich gardeł”.

    Celami długofalowymi projektu są:

 • Wstrzymanie regresu i rozwój żeglugi śródlądowej jako alternatywnej gałęzi transportu;
 • Poprawa stanu środowiska przez zmniejszenie uciążliwości hałasu pochodzącego z transportu;
 • Zmniejszenie kongestii na drogach kołowych;
 • Polepszenie możliwości rozwoju obszarów nadodrzańskich przez budowę infrastruktury transportowej;
 • Polepszenie możliwości rozwoju obszarów nadodrzańskich przez obniżenie poziomu ryzyka powodziowego.

   Przewidywane prace w ramach Projektu obejmą następujące odcinki rzeki Odry:

 • Odcinek nr 1: km 581,0 - 585,7 – rejon m. Słubice,
 • Odcinek nr 2: km 604,0 - 605,0 – rejon m. Górzyca – Reitwein,
 • Odcinek nr 4: km 645,5 - 654,0 – rejon m. Gozdowice – Stara Rudnica.

   W ramach Projektu przewiduje się wykonanie prac modernizacyjnych na Odrze, na odcinkach o łącznej długości 14,2 km.

    W ramach planowanej modernizacji projektuje się roboty związane z:

 • Rozbiórką i przebudową istniejących ostróg oraz budową nowych.
 • Rozbiórką i przebudową istniejących tam podłużnych oraz budową nowych.
 • Rozbiórką i przebudową istniejących opasek brzegowych oraz umocnień brzegów i budową nowych.

Dofinansowanie:

     Wartość dofinansowania z UE:  85% kosztów kwalifikowanych.

     Projekt jest współfinansowany w ramach III osi priorytetowej: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

     W dniu 3 grudnia 2020 roku została podpisana z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowa o dofinansowaniu projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

   Beneficjentem dofinansowania ze strony Funduszu Spójności  jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Projekt wdrażany jest przez RZGW w Szczecinie.

     Realizacja Projektu jest częścią większego Programu Inwestycyjnego  - Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który  jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), przez Bank Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków UE oraz budżetu państwa i budżetu Beneficjenta.