Obraz1

 

 

Tytuł projektu: „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Darłowa i obszarów rzeki Wieprzy, poprzez poprawę warunków przepływu wody na terenie miasta i gminy Darłowo. Modernizacja istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej istotnie ograniczy częstotliwości i zakres wylewów wód wezbraniowych na tereny położone w obszarze realizacji projektu. Pozwoli jednocześnie zapobiec wylewom wód w okresie niekorzystnych wiatrów od strony morza i lokalnej „cofki”.

Celem realizacji projektu jest głównie dostosowanie już istniejących konstrukcji wałów do wyższej klasy III zgodniej z obowiązującymi przepisami. Modernizacja będzie polegała na uszczelnieniu istniejącego systemu przeciwpowodziowego oraz podwyższeniu rzędnych koron wałów.

Odbudowa obustronnego obwałowania rzeki Wieprza wraz z przywróceniem drożności jej koryta i wykonaniem umocnień brzegowych. Roboty obejmą odcinek rzeki Wieprza od 2+945 do 6+570, na terenie miasta Darłowo i gminy Darłowo. Zakres planowanych robót obejmuje: usunięcie przymulisk na długości 3625 m, wykonaniu umocnienień brzegowych na długości 2129 m, wykonanie ścianki szczelnej na długości 272 m, wykonanie przegrody mobilnej na długości 317 m, wykonanie wałów przeciwpowodziowych na długości 3423 m wraz z armaturą i urządzeniami towarzyszącymi..

 Oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.2 Zarządzanie ryzykiem przeciwpowodziowym

Całkowita wartość: 17 556 940,92 zł

Dofinasowanie z UE :  13 591 187,81 zł

Okres realizacji 2020 - 2022 r.