Projekt realizowany w ramach Umowy Dotacji nr MI/DGWiŻŚ/2021/06/02/ZF z dnia 29 czerwca 2021r. na realizację zadań inwestycyjnych określonych w wykazie planowanych wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku 2020 pn.: Modernizacja rurociągu na rzece Grzybnicy w km 20+861 – 21-700 polegająca na montażu nowych urządzeń (rurociąg, zastawka) w ramach remontu istniejącego urządzenia, realizowana w oparciu o Program Retencji Korytowej – Program Nawodnień Rolniczych na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach.

Dofinansowanie z budżetu państwa: 642 275,25 zł

Całkowita wartość projektu: 642 275,25 zł

Okres realizacji projektu: 2021

Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji rurociągu na długości 376 m tj.:  demontaż części uszkodzonego rurociągu, którym przebiega nurt rzeki Grzybnica oraz montaż nowego przewodu, wraz z modernizacją zastawki typu mnich, znajdującej się na wlocie do przedmiotowego rurociągu, zlokalizowanego w miejscowości Miodowice. Wykonanie przedmiotowych robót zapewni zwiększenie poziomu retencji glebowej w przylegającym obszarze rolnym i leśnym poprzez retencję korytową.