INFORMACJA W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW PGW WP W SPRAWACH O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(po 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne ze zmianami oraz zmian ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

Na wstępie należy podkreślić, że Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych  warunkowaniach określone w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Właściwość PGW WP w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r.,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. z dnia 3 października 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś.

O właściwości tej decydują ustawowe uprawnienia organów PGW WP do wydawania ocen wodnoprawnych, które wynikają z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne
z dnia 20 lipca 2017 r., tj. z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268).

Zgodnie z powyższymi przepisami organem właściwym w postępowaniach ooś jest obecnie dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich (RZGW PGW WP).

Zatem dyrektor RZGW PGW WP jest organem właściwym w ramach procedur zarówno dla instalacji mogących:

- potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010 r., tj. z dnia 21 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 71);

- zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w § 2 ww. rozporządzenia).

W ramach procedur określonych w art. 64 art. 70 oraz art. 77 ustawy ooś dyrektor RZGW PGW WP:

1. wydaje w terminie 14 dni w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

 • opinię (w przypadku gdy nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania
  na środowisko z uwagi na brak wpływu na stan wód - art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś),
  z ewentualnym wskazaniem konieczności określenia w decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowych warunków lub wymagań
  (art. 64 ust. 3a ustawy ooś) lub,
 • uzgodnienie w formie postanowienia (w przypadku gdy stwierdzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na możliwość naruszenia celów środowiskowych - art. 64 ust. 1c ustawy ooś) wraz z określeniem zakresu raportu
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 64 ust. 3 ustawy ooś);

2. wydaje w terminie 14 dni opinię do postanowienia określającego zakres raportu oddziaływania na środowisko ( 70 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś), na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia;

3. wydaje w terminie 30 dni postanowienie, w którym:

 • uzgadnia, na podstawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia, warunki realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś),
 • odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia (art. 77 ust. 5a ustawy ooś), jeżeli naruszane są cele środowiskowe, a nie zostaną spełnione przesłanki do derogacji,
  o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo wodne.

Zatem organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien wystąpić o opinie/uzgodnienia do właściwych terytorialnie dyrektorów RZGW PGW WP.

Szczegółowe dane teleadresowe wszystkich jednostek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  PGW WP: https://wodypolskie.bip.gov.pl/

Wykaz gmin i ich przynależność do poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej PGW WP można znaleźć pod adresem:

https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/jednostki-organizacyjne/mapa-obszarow-dzialania

w zakładce - pobierz wykaz gmin i jednostek Wód Polskich:

https://www.kzgw.gov.pl/files/Pliki%20do%20pobrania/mapy-zz-rzgw/Gminy_do_RZGW_v_1.06_2018.xlsx

W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Przydatne linki:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002081/T/D20182081L.pdf

Ustawa Prawo wodne:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002268/U/D20182268Lj.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000071/O/D20160071.pdf