ciag znaków ost

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Nr projektu: RPZP.03.02.00-32-B003/18.

W dniu 20.05.2019 r. została podpisana Umowa nr RPZP.03.02.00-32-B003/18-00 o dofinansowaniu Projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 23 615 874,72 zł

Dofinansowanie  projektu z UE: 20 073 493,51 zł     

Głównym celem projektu jest poprawa warunków przepływu wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Stargard oraz miasta Goleniów, ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Iny.