Logotypy RPO duże

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego’’.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Nr projektu: RPZP.03.02.00-32-B001/18.

W dniu 20.05.2019 r. została podpisana Umowa nr RPZP.03.02.00-32-B001/18-00 o dofinansowaniu Projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 4 025 446,62 zł

Dofinansowanie  projektu z UE: 2 519 657,99 zł     

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie dwóch zadań:

Zadanie 1- Odbudowę wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160 (Brzózki, gmina Nowe Warpno), wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

Zadanie 2- Odbudowę prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000 – 0+400 wraz z przepustem wałowym (Budzień, gmina Stepnica).

Zakres rzeczowy pierwszego podmiotowego zadania obejmuje odbudowę wału przeciwpowodziowego o długości około 1,6 km, spełniającym parametry techniczne obowiązujące dla III klasy wałów, celem zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązania się do istniejącego podwyższenia terenu.

Dla drugiego podmiotowego zadania uwzględnia się odbudowę prawego wału przeciwpowodziowego o długości 0,4 km wraz z wałem czołowym z przepustem wałowym w celu domknięcia istniejącego systemu obwałowań (dowiązania do modernizowanego prawostronnego wału i istniejącego lewostronnego, tak aby połączyć oba ciągi obwałowań w celu osiągnięcia kompleksowości obwałowania). Zadanie zostało zakończone 25 maja 2021r.

Zarząd Zlewni w Szczecinie realizuje zadanie pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160”,

Pod koniec sierpnia 2022 r. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych Rusiecki przejął plac budowy. Obecnie wykonywane są roboty ziemne, natomiast zakończenie robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie planowane jest do końca 2022 roku.

Zadanie nr 1 pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160” obejmie odbudowę wału przeciwpowodziowego w klasie III w celu zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązania się do istniejącego podwyższenia terenu i jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych Rusiecki Sp. z o.o. w formule: „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 2 829 545,85 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 495 883,67 zł., a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 1 271 501,11 zł.

Realizacja Umowy obejmuje dwa etapy: Etap I obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych decyzji i pozwoleń realizowany za kwota 134 070,00 zł, który został zakończony w sierpniu 2022 r. Dofinansowanie tego Etapu z funduszy UE wynosi prawie 85% z 59 409,10 zł kwoty kwalifikowalnej, tj. 50 497,73 zł.

Natomiast Etap II obejmuje wykonanie robót budowlanych realizowany jest za kwotę 2 695 475,85 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 436 474,57 zł. a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 1 221 003,38 zł.

Termin realizacji Etapu II wyznaczono na dzień 15.12.2022 r.

 20220905 122724

 20220905 123921

 20220905 133146

Logotypy RPO duże