Wydawanie oceny wodnoprawnej

 

     Zgodnie z art. 426 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 t.j.), ocenę wodnoprawną wydaje się, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania mogącego wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 Prawa wodnego., a które zostały wymienione w art. 425 ustawy.

    Szczegółowy rodzaj lub rozmiar inwestycji i działań mogących wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych został określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 września 2019 roku w sprawie  rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

 Organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej, która jest jednym  z rodzajów  zgód wodnoprawnych, są właściwe organy Wód Polskich. Organem I instancji są w zależności od rodzaju inwestycji, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej lub Dyrektor Zarządu Zlewni. Szczegółowy podział kompetencji określony został w art. 397 Prawa wodnego. Jeżeli  o wydanie oceny wodnoprawnej wnioskują  Wody Polskie, organem właściwym do jej  wydania jest minister właściwy do spraw gospodarki wodnej.

 

    Opiniowanie i uzgadnianie w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

     Jeżeli inwestycja lub działanie, określone rozporządzeniem w sprawie  rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej,  jednocześnie jest przedsięwzięciem, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ocena wodnoprawna dokonywania jest w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W zależności od rodzaju inwestycji, wniosek w sprawie wydania ww. decyzji, zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z t.j.) zwanej dalej ustawą ooś, należy złożyć do właściwego organu prowadzącego postępowanie główne tj. do regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,  a w niektórych przypadkach do starosty, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub do właściwego dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

Wody Polskie są organem współdziałającym w postępowaniach prowadzonych przez jednostki samorządowe i inne organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ prowadzący postępowanie główne , na wskazanych w ustawie ooś etapach postępowania administracyjnego, występuje o opinię lub o uzgodnienie do organów współdziałających, w tym do organów właściwych do wydania oceny wodnoprawnej. 

 

    INFORMACJA W SPRAWIE WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW WÓD POLSKICH W SPRAWACH O WYDANIE OCENY WODNOPRAWNEJ ORAZ DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 

 • jeżeli korzystanie z usług wodnych, wykonywanie urządzeń wodnych lub eksploatacja instalacji lub urządzeń wodnych są związane z przedsięwzięciami lub instalacjami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • na wykonanie budowli przeciwpowodziowych,
 • na przerzuty wody i wykonanie niezbędnych do tego urządzeń wodnych,
 • na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • na działania związane z rekultywacją wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także na wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, pochodzących z eksploatacji instalacji związanej z przedsięwzięciami, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • jeżeli korzystanie z usług wodnych lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się w całości lub w części na terenach zamkniętych w rozumieniu art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 • wymaganych dla przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jeżeli jest organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej co najmniej dla jednej inwestycji lub jednego działania, o których mowa w art. 425 ust. 1, realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia,
 • jeżeli korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych odbywa się na sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na śródlądowych wodach płynących, będących przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych:

 • w zakresie niezastrzeżonym dla Dyrektora RZGW.

   

 Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 listopada 2019 r. stosuje się przepisy wcześniejsze, zgodnie z którymi organem właściwym do wydania oceny wodnoprawnej jest Dyrektor RZGW. W przypadku złożenia wniosku do niewłaściwego organu zostanie on bezzwłocznie przekazany do organu właściwego terytorialnie, jednak należy mieć na względzie, iż może to wpłynąć na przedłużenie terminu załatwienia sprawy.

Zgodnie z art.  438 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, t.j. 2021.12.03), ocena wodnoprawna każdorazowo wygasa z dniem wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 321 aktualizujących plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Przewiduje się, że w zależności od przebiegu prac legislacyjnych, do końca czerwca 2022 r. (ewentualnie zgodnie z ustawą: do 22 grudnia 2022 r.) wejdą w życie rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, aktualizujące plany gospodarowania wodami na obszarach poszczególnych dorzeczy. Tym samym należy mieć na uwadze, że oceny wodnoprawne, wydane na podstawie dotychczasowych Planów Gospodarowania Wodami, przestaną obowiązywać.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (wzór_wniosku_o_wydanie_oceny_wodnoprawnej (1).doc)wzór_wniosku_o_wydanie_oceny_wodnoprawnej (1).doc 72 kB2020-10-08 09:082020-10-08 09:08