OBWIESZCZENIE

 

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/2 Etap II - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • Urzędu Miasta w Szczecinie – www.szczecin.pl;
 • Urzędu Gminy Chojna, Gminy Cedynia, Gminy Górzyca, Gminy Słubice, Gminy Cybinka
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – www.bs.rzgw.szczecin.pl;
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.3/2 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 13 lipca 2020 r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:
p. Elwira Witek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 13 lipca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.3/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, tablicach urzędów Gminy Chojna, Gminy Cedynia, Gminy Górzyca, Gminy Słubice, Gminy Cybinka a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz portalu www.wszczecinie.pl.

 

 

ANNOUNCEMENT

 

the following shall be made public:

Due to the state of the epidemic emergency in Poland and in the interest of your health safety, the formula of public consultations of the draft document of the EMP has been changed. There will be no meeting open to all interested parties, however the consultations will be conducted in an electronic form using available (safe) electronic communication channels.

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Office for the Odra - Vistula Flood Management Project (PIO) has made available to interested persons and institutions the draft of the ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN for the Contract 1B.3/ 2 Stage II - The construction of docking-mooring infrastructure on Lower Odra River and on boundary sections of Odra River as well as new aids to navigation (hereinafter referred to as the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) prepared under the Component 1 - Flood Protection of the Middle and Lower Odra, Subcomponent 1B - Flood Protection on the Middle and Lower Odra.

Anyone interested may:

 1. read the Draft Environmental Management Plan from 22 June 2020 to 13 July 2020 inclusive (16 working days) via the websites of:
 1. submit comments and requests on the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN:
 • in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with the note "EMP Task 1B.3/2 OVFMP comments";
 • in an electronic form to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • by telephone every working day of the publication at +48 607 961 281 between 3.00 p.m. and 4.00 p.m.,


from 22 June 2020 to 13 July 2020 inclusive. The institution competent to consider comments and applications is the PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin (contact person: Ms. Elwira Witek, e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

On the 16th working day of making the document publicly available, i.e. on 13 July 2020, between 5 p.m. and 7 p.m., an electronic consultation meeting in the form of a webinar will be held, open to all interested parties, during which information about the DRAFT ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN will be presented, and it will be possible to ask questions and submit requests.

In order to take part in the above mentioned webinar, please go to http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, where a direct link to the webinar will be provided in the post dedicated to the consultation meeting of the Draft Environmental Management Plan for the Task 1B.3/2. The webinar will be based on the Microsoft Teams program. The link and the "step-by-step" instruction will be placed at the above page at least 10 days before the planned electronic consultation meeting.

This announcement was made public by an announcement in the local press (Szczecin Supplement to Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), putting on the announcement board of the Szczecin City Hall, the announcement board of the Municipality Office in Chojna, Cedynia, Górzyca, Słubice, Cybinka, as well as on the websites of the institutions indicated above and the portal www.wszczecinie.pl.

 

Grafika obwieszczenie niższa jakość

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_TEXT.pdf)EMP_1B.3_2_TEXT.pdf 1566 kB2020-06-22 09:322020-06-22 09:32
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8k.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8k.pdf 126 kB2020-06-22 09:322020-06-22 09:32
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8j.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8j.pdf 117 kB2020-06-22 09:312020-06-22 09:31
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8i.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8i.pdf 239 kB2020-06-22 09:312020-06-22 09:31
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8h.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8h.pdf 240 kB2020-06-22 09:312020-06-22 09:31
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8g.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8g.pdf 245 kB2020-06-22 09:312020-06-22 09:31
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8f.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8f.pdf 131 kB2020-06-22 09:302020-06-22 09:30
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8e.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8e.pdf 288 kB2020-06-22 09:302020-06-22 09:30
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8d.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8d.pdf 134 kB2020-06-22 09:302020-06-22 09:30
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8c.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8c.pdf 268 kB2020-06-22 09:302020-06-22 09:30
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8b.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8b.pdf 266 kB2020-06-22 09:302020-06-22 09:30
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_8a.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_8a.pdf 91 kB2020-06-22 09:292020-06-22 09:29
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_7g_Biala_Gora.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_7g_Biala_Gora.pdf 1171 kB2020-06-22 09:292020-06-22 09:29
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_7f_Kunice.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_7f_Kunice.pdf 1063 kB2020-06-22 09:272020-06-22 09:27
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_7e_Plawidlo.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_7e_Plawidlo.pdf 1041 kB2020-06-22 09:262020-06-22 09:26
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_7d_Lugi Gorzyckie.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_7d_Lugi Gorzyckie.pdf 942 kB2020-06-22 09:262020-06-22 09:26
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_7c_Osinow_Dolny.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_7c_Osinow_Dolny.pdf 1311 kB2020-06-22 09:252020-06-22 09:25
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_7b_Zaton_Dolna.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_7b_Zaton_Dolna.pdf 1034 kB2020-06-22 09:252020-06-22 09:25
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_7a_Szczecin.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_7a_Szczecin.pdf 1161 kB2020-06-22 09:252020-06-22 09:25
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_6f_Biala_Gora.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_6f_Biala_Gora.pdf 363 kB2020-06-22 09:242020-06-22 09:24
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_6e_Plawidlo_Kunice.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_6e_Plawidlo_Kunice.pdf 345 kB2020-06-22 09:242020-06-22 09:24
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_6d_Lugi_Gorzyckie.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_6d_Lugi_Gorzyckie.pdf 327 kB2020-06-22 09:242020-06-22 09:24
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_6c_Osinow_Dolny.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_6c_Osinow_Dolny.pdf 346 kB2020-06-22 09:232020-06-22 09:23
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_6b_Zaton_Dolna.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_6b_Zaton_Dolna.pdf 370 kB2020-06-22 09:232020-06-22 09:23
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_6a_Szczecin.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_6a_Szczecin.pdf 417 kB2020-06-22 09:232020-06-22 09:23
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_5f_Biala_Gora.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_5f_Biala_Gora.pdf 470 kB2020-06-22 09:222020-06-22 09:22
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_5e_Plawidlo_Kunice.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_5e_Plawidlo_Kunice.pdf 470 kB2020-06-22 09:222020-06-22 09:22
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_5d_Lugi_Gorzyckie.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_5d_Lugi_Gorzyckie.pdf 441 kB2020-06-22 09:222020-06-22 09:22
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_5c_Osinow_Dolny.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_5c_Osinow_Dolny.pdf 423 kB2020-06-22 09:222020-06-22 09:22
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_5b_Zaton_Dolna.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_5b_Zaton_Dolna.pdf 440 kB2020-06-22 09:222020-06-22 09:22
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_5a_Szczecin.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_5a_Szczecin.pdf 409 kB2020-06-22 09:162020-06-22 09:16
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_4g_Zaton.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_4g_Zaton.pdf 150 kB2020-06-22 09:162020-06-22 09:16
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_4f_Zaton.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_4f_Zaton.pdf 184 kB2020-06-22 09:162020-06-22 09:16
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_4e_Szczecin.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_4e_Szczecin.pdf 194 kB2020-06-22 09:152020-06-22 09:15
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_4d_Plawidlo_Kunice.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_4d_Plawidlo_Kunice.pdf 216 kB2020-06-22 09:152020-06-22 09:15
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_4c_Osinow_Dolny.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_4c_Osinow_Dolny.pdf 376 kB2020-06-22 09:152020-06-22 09:15
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_4b_Lugi_Gorzyckie.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_4b_Lugi_Gorzyckie.pdf 503 kB2020-06-22 09:092020-06-22 09:09
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_4a_Biala_Gora.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_4a_Biala_Gora.pdf 318 kB2020-06-22 09:092020-06-22 09:09
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_3.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_3.pdf 135 kB2020-06-22 09:092020-06-22 09:09
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_2.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_2.pdf 686 kB2020-06-22 09:092020-06-22 09:09
Pobierz plik (EMP_1B.3_2_Attachment_1.pdf)EMP_1B.3_2_Attachment_1.pdf 495 kB2020-06-22 09:062020-06-22 09:06
Pobierz plik (PZŚ_1B.3_2_Tekst.pdf)PZŚ_1B.3_2_Tekst.pdf 1653 kB2020-06-22 09:042020-06-22 09:04
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8k_MZ_Zaton_Dolna.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8k_MZ_Zaton_Dolna.pdf 793 kB2020-06-22 09:042020-06-22 09:04
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8j_MZ_Osinow_Dolny.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8j_MZ_Osinow_Dolny.pdf 814 kB2020-06-22 09:042020-06-22 09:04
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8i_ML_Lugi_Gorzyckie.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8i_ML_Lugi_Gorzyckie.pdf 1911 kB2020-06-22 09:032020-06-22 09:03
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8e_RDOS_Plawido_Kunice.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8e_RDOS_Plawido_Kunice.pdf 1266 kB2020-06-22 09:032020-06-22 09:03
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8d_RDOS_Osinow.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8d_RDOS_Osinow.pdf 1237 kB2020-06-22 09:022020-06-22 09:02
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8c_RDOS_Lugi_Gorzyckie.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8c_RDOS_Lugi_Gorzyckie.pdf 1030 kB2020-06-22 09:022020-06-22 09:02
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8b_RDOS_Biala_Gora.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8b_RDOS_Biala_Gora.pdf 1060 kB2020-06-22 09:022020-06-22 09:02
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_8a_GDOS_trzepla zielona.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_8a_GDOS_trzepla zielona.pdf 830 kB2020-06-22 09:022020-06-22 09:02
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_7g_PZT_Biala_Gora.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_7g_PZT_Biala_Gora.pdf 902 kB2020-06-22 09:012020-06-22 09:01
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_7f_PZT_Kunice.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_7f_PZT_Kunice.pdf 697 kB2020-06-22 09:012020-06-22 09:01
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_7e_PZT_Plawidlo.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_7e_PZT_Plawidlo.pdf 747 kB2020-06-22 09:012020-06-22 09:01
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_7d_PZT_Lugi Gorzyckie.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_7d_PZT_Lugi Gorzyckie.pdf 745 kB2020-06-22 09:012020-06-22 09:01
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_7c_PZT_Osinow_Dolny.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_7c_PZT_Osinow_Dolny.pdf 1086 kB2020-06-22 09:012020-06-22 09:01
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_7b_PZT_Zaton_Dolna.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_7b_PZT_Zaton_Dolna.pdf 787 kB2020-06-22 09:002020-06-22 09:00
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_7a_PZT_Szczecin.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_7a_PZT_Szczecin.pdf 1131 kB2020-06-22 09:002020-06-22 09:00
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_6f_Biala_Gora.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_6f_Biala_Gora.pdf 1213 kB2020-06-22 09:002020-06-22 09:00
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_6e_Plawidlo_Kunice.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_6e_Plawidlo_Kunice.pdf 1149 kB2020-06-22 09:002020-06-22 09:00
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_6d_Lugi_Gorzyckie.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_6d_Lugi_Gorzyckie.pdf 1065 kB2020-06-22 09:002020-06-22 09:00
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_6c_Osinow_Dolny.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_6c_Osinow_Dolny.pdf 1051 kB2020-06-22 08:592020-06-22 08:59
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_6b_Zaton_Dolna.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_6b_Zaton_Dolna.pdf 1016 kB2020-06-22 08:592020-06-22 08:59
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_6a_Szczecin.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_6a_Szczecin.pdf 1260 kB2020-06-22 08:592020-06-22 08:59
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_5f_N2000_Biala_Gora.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_5f_N2000_Biala_Gora.pdf 1119 kB2020-06-22 08:592020-06-22 08:59
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_5e_N2000_Plawidlo_Kunice.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_5e_N2000_Plawidlo_Kunice.pdf 1098 kB2020-06-22 08:592020-06-22 08:59
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_5d_N2000_Lugi_Gorzyckie.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_5d_N2000_Lugi_Gorzyckie.pdf 985 kB2020-06-22 08:592020-06-22 08:59
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_5c_N2000_Osinow_Dolny.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_5c_N2000_Osinow_Dolny.pdf 911 kB2020-06-22 08:582020-06-22 08:58
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_5b_N2000_Zaton_Dolna.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_5b_N2000_Zaton_Dolna.pdf 969 kB2020-06-22 08:582020-06-22 08:58
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_5a_N2000_Szczecin.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_5a_N2000_Szczecin.pdf 1026 kB2020-06-22 08:582020-06-22 08:58
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_4g_DSU_Zaton_korekta.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_4g_DSU_Zaton_korekta.pdf 166 kB2020-06-22 08:582020-06-22 08:58
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_4f_DSU_Zaton.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_4f_DSU_Zaton.pdf 1924 kB2020-06-22 08:582020-06-22 08:58
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_4e_DSU_Szczecin.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_4e_DSU_Szczecin.pdf 1446 kB2020-06-22 08:572020-06-22 08:57
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_4d_DSU_Plawidlo_Kunice.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_4d_DSU_Plawidlo_Kunice.pdf 1626 kB2020-06-22 08:572020-06-22 08:57
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_4c_DSU_Osinow_Dolny.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_4c_DSU_Osinow_Dolny.pdf 1710 kB2020-06-22 08:572020-06-22 08:57
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_4b_DSU_Lugi_Gorzyckie.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_4b_DSU_Lugi_Gorzyckie.pdf 1947 kB2020-06-22 08:572020-06-22 08:57
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_4a_DSU_Biala_Gora.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_4a_DSU_Biala_Gora.pdf 1333 kB2020-06-22 08:572020-06-22 08:57
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_3.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_3.pdf 186 kB2020-06-22 08:562020-06-22 08:56
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_2.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_2.pdf 703 kB2020-06-22 08:562020-06-22 08:56
Pobierz plik (PZS _1B.3_2_Zal_1.pdf)PZS _1B.3_2_Zal_1.pdf 534 kB2020-06-22 08:562020-06-22 08:56