znaki strona www                       

 

 

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje projekty:

  • Projekt RPZP.03.02.00-32-B003/18-00 pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych.

Dofinasowanie z budżetu państwa:    3 181 812,39 zł    

Całkowita wartość projektu:                21 530 000,00 zł

Okres realizacji projektu:  2019-2022          

Głównym celem projektu  jest poprawa warunków przepływu wody oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta Stargard oraz miasta Goleniów, ochrona przeciwpowodziowa terenów oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wzdłuż koryta rzeki Ina, polegająca na dostosowaniu projektowanych elementów ochrony przeciwpowodziowej do parametrów w zakresie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dwa zadania:

Zadanie 1 - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Stargard.

Zadanie 2 - Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego nad rzeką Iną w km 13+000 -    14+000.

Więcej informacji o projekcie zamieszczono z zakładce - Nasze działania.

  • Projekt nr POIS.02.01.00-00-0011/17 pn.: "Kontynuacja programu budowy lodołamaczy dla RZGW Szczecin"      

Dofinasowanie z budżetu państwa:        29 700 000 zł

Całkowity koszt projektu :                         35 000 000 zł

Okres realizacji projektu:  2016-2021

Celem budowy 2 lodołamaczy liniowych jest zapewnienie efektywnego prowadzenia akcji lodołamania poprzez usuwanie zatorów lodowych i śryżowych oraz bezpieczne odprowadzanie kry lodowej.

Realizacja przedmiotowego zadania wpłynie na zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej ludności i ich mienia, aglomeracji miejskich, wsi i osad nadrzecznych usytuowanych wokół granicznego i dolnego odcinka rzeki Odry, środkowej Odry i Dolnej Warty, w tym istniejących na tych terenach podmiotów gospodarczych.

Zakres rzeczowy obejmuje zadanie w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  • Projekt nr: RPZP.03.02.00-32-B002/18-00 pn.: „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie miasta Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym”.

Oś priorytetowa 3 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu

Działanie 3.2 Zarządzanie ryzykiem przeciwpowodziowym

Celem głównym projektu jest zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Darłowa i obszarów rzeki Wieprzy, poprzez poprawę warunków przepływu wody na terenie miasta i gminy Darłowo. Modernizacja istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej istotnie ograniczy częstotliwości i zakres wylewów wód wezbraniowych na tereny położone w obszarze realizacji projektu. Pozwoli jednocześnie zapobiec wylewom wód w okresie niekorzystnych wiatrów od strony morza i lokalnej „cofki”.

Celem realizacji projektu jest głównie dostosowanie już istniejących konstrukcji wałów do wyższej klasy III zgodniej z obowiązującymi przepisami. Modernizacja będzie polegała na uszczelnieniu istniejącego systemu przeciwpowodziowego oraz podwyższeniu rzędnych koron wałów.

 

Całkowita wartość: 17 556 940,92 zł

Dofinasowanie z budżetu państwa:  2 398 444,92 zł

Okres realizacji 2020 - 2021 r.