Logotypy RPO duże

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego’’.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu.

Działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym.

Nr projektu: RPZP.03.02.00-32-B001/18.

W dniu 20.05.2019 r. została podpisana Umowa nr RPZP.03.02.00-32-B001/18-00 o dofinansowaniu Projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 4 025 446,62 zł

Dofinansowanie  projektu z UE: 2 519 657,99 zł     

Zakres rzeczowy projektu objął wykonanie dwóch zadań:

Zadanie 1- Odbudowę wału przeciwpowodziowego Miroszewo – Brzózki w km 6+500 – 8+160 (Brzózki, gmina Nowe Warpno), wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”;

Zadanie 2- Odbudowę prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000 – 0+400 wraz z przepustem wałowym (Budzień, gmina Stepnica).

Zakres rzeczowy pierwszego podmiotowego zadania objął odbudowę wału przeciwpowodziowego o długości około 1,6 km, spełniającym parametry techniczne obowiązujące dla III klasy wałów, celem zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązania się do istniejącego podwyższenia terenu. Zadanie zostało zakończone 20 stycznia 2023 r.

Drugie zadanie obejmowało odbudowę wału przeciwpowodziowego o długości 0,4 km wraz z wałem czołowym z przepustem wałowym w celu domknięcia istniejącego systemu obwałowań (dowiązania do modernizowanego prawostronnego wału i istniejącego lewostronnego, tak aby połączyć oba ciągi obwałowań w celu osiągnięcia kompleksowości obwałowania). Zadanie zostało zakończone 25 maja 2021 r.

Zarząd Zlewni w Szczecinie zrealizował zadanie 1 pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160”,

Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” Adam Rusiecki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin wykonał roboty takiej jak: zbudowanie korpusu wału, ułożenie materaców z geotkaniny poliestrowej, ułożenie geokraty i uzupełnienie jej kruszywem, ułożenie elementów oporowych o konstrukcji żelbetowej typu „L”, wzmocnienie skarpy geowłókniną, wykonanie narzutu kamiennego, obsianie skarp trawą, wykonanie muru oporowego, balustrad stalowych, przejazdu wałowego i mijanek oraz roboty wykończeniowe.

Zakończenie procedur odbiorowych nastąpiło 20 stycznia 2023 r.

Zadanie nr 1 pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160” objęło odbudowę wału przeciwpowodziowego w klasie III w celu zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązania się do istniejącego podwyższenia terenu i zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych Rusiecki Sp. z o.o. w formule: „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 2 829 545,85 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 495 883,67 zł., a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 1 271 501,11 zł.

Realizacja Umowy objęła dwa etapy: Etap I obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych decyzji i pozwoleń zrealizowany za kwotę 134 070,00 zł, który został zakończony w sierpniu 2022 r. Dofinansowanie tego Etapu z funduszy UE wynosi prawie 85% z 59 409,10 zł kwoty kwalifikowalnej, tj. 50 497,73 zł.

Natomiast Etap II objął wykonanie robót budowlanych za kwotę 2 695 475,85 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 445 466,07 zł, a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 1 228 646,16 zł i zakończył się dnia 20 stycznia 2023 r.

Etap II był objęty nadzorem inwestorskim sprawowanym przez firmę ecoRAM Bartosz Baranowski, ul. Energetyków 9, 70-656 Szczecin za kwotę 49 200,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 49 200,00 zł, a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 41 820,00 zł.

Etap II był objęty nadzorem przyrodniczym sprawowanym przez firmę Biuro Konserwacji  Przyrody s.c., ul. Frezjowa 8, 72-003 Dobra za kwotę 24 600,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 10 824,10 zł, a dofinansowanie z funduszy UE stanowi 9 200,48 zł.

Dla Zadania nr 1 zostały wykonane i zamontowane tablice: informacyjna i pamiątkowa przez firmę Agencja Reklamowa „Arte” Dariusz Rosik, ul. Traugutta 144, 71-314 Szczecin za kwotę 8 118,00 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 118,00 zł, a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 6 900,30 zł.

Logotypy RPO duże