Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły

                                                                        

   1

O PROJEKCIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W DORZECZU ODRY I WISŁY

     Nadrzędnym celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (dalej POPDOW) jest ochrona przed powodzią mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły.

Celem POPDOW jest również wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi.

W wyniku realizacji Projektu, w trzech obszarach Polski powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi.

Obszary te będą obejmować:

 • dorzecze Środkowej i Dolnej Odry
 • Kotlinę Kłodzką – dorzecze Nysy Kłodzkiej
 • dorzecze Górnej Wisły

Projekt składa się z następujących komponentów:

 • Komponent 1: Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry,
 • Komponent 2: Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
 • Komponent 3: Ochrona przed powodzią Górnej Wisły,
 • Komponent 4: Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania,
 • Komponent 5: Zarządzanie Projektem.

Komponent 1, realizowany między innymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW WP RZGW w Szczecinie) przy udziale Konsultanta Wsparcia Technicznego Sweco Polska sp. z o.o., ma na celu wzmocnienie ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi terenów leżących wzdłuż Odry.

     W obrębie dolnej i środkowej Odry największym zagrożeniem są powodzie zimowe wywołane tworzeniem się zatorów lodowych, które powstają w wyniku zatrzymania spływającej kry na płyciznach, zwężeniach koryta i innych przeszkodach, powodujących nagłe zmiany w nurcie rzeki.

     Głównym celem realizacji zadań inwestycyjnych PGW WP RZGW w Szczecinie w ramach POPDOW jest ograniczenie powstawania zatorów lodowych oraz zapewnienie warunków żeglowności rzeki dla lodołamaczy, co umożliwi prowadzenie akcji lodołamania, będącej najskuteczniejszym narzędziem minimalizacji ryzyka wystąpienia powodzi zimowych na Odrze oraz redukcji ich zasięgu.

Zakres Projektu realizowany przez  PGW WP RZGW w Szczecinie

 • Zadanie 1A.1- Chlewice – Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli oraz Modernizacja polderu Marwickiego etap I i II
 • Zadanie 1A.2 -Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Modernizacja polderu Marwickiego etap III – modernizacja stacji pomp Krajnik
 • Zadanie 1A.3– Przywrócenie walorów przyrodniczych Doliny Dolnej Odry poprzez poprawę zdolności retencyjnych i przeciwpowodziowych Międzyodrza
 • Zadanie 1A.4– Kontynuacja zadania 1A.1; Realizacja robót polegających na dokończeniu wałów przeciwpowo­dziowych Chlewice, Marwice-Krajnik, Mniszki-Gryfino
 • Zadanie 1B.2– Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej
 • Zadanie 1B.3/1– Etap I – Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy
 • Zadanie 1B.4/1- Poprawa przepływu wód powodziowych  okresie zimowym z Jeziora Dąbie
 • Zadanie 1B.4/2– Bagrowanie przekopu Klucz-Ustowo
 • Zadanie 1B.5/1– Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most kolejowy w km 733.7 rzeki Regalicy w Szczecinie
 • Zadanie 1B.5/2- Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą
 • Zadanie 1B.5/3- Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 615,1 rzeki Odry w Kostrzynie nad Odrą

STRUKTURA FINANSOWANIA – w tym dofinansowanie z budżetu Państwa

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności i Instrumentu Finansowego „Łącząc Europę” oraz budżetu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i budżetu Państwa.

Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83 poz. 4 pn.: Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym zaplanowano 892 500 tys. zł. na realizację „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry (POPDO)” i „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Wisły (POPDOW)” (środki MBOiR (BŚ) / BRRE / BP towarzyszące kredytom).

Całkowity koszt Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry i Wisły (POPDOW) ustalony został w 2015 roku na ok. 1 202 miliony euro. Kwota ta może się zmienić, gdyż dopiero końcowe rozliczenie Projektu określi jego docelową wartość.

Całkowity koszt Projektu ustalony został w 2015 roku na ok. 1 202 miliony euro. Kwota ta może się zmienić, gdyż dopiero końcowe rozliczenie Projektu określi jego docelową wartość.