Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK). 

Program ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 
KPOŚK stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pięć jego aktualizacji w latach: 2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.

W latach 2003 – 2016

  • wybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyjnej, z czego w roku 2016 – 2178 km sieci,
  • wybudowano 403 nowe oczyszczalnie ścieków komunalnych (w roku 2016 – 7 obiektów),
  • przeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych (w roku 2016 – 105 inwestycji),
  • Na inwestycje wydano ok 63,8 mld zł (w roku 2016 – 2,4 mld zł).

VI aktualizacja KPOŚK (VI AKPOŚK)

W związku z planowaną VI aktualizacją krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) oraz koniecznością dokonania przeglądu i weryfikacji wyznaczonych aglomeracji, KZGW PGW WP opracowało mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji. Oba dokumenty zostały zatwierdzone przez ministra ds. gospodarki wodnej.

Mapa drogowa zawiera szczegółowy harmonogram prac oraz założenia i warunki jakie muszą zostać spełnione, aby aglomeracja i zaplanowane dla niej inwestycje zostały ujęte w aktualizacji. Natomiast Wytyczne zawierają:

- informacje związane z wypełnieniem założeń mających na celu prawidłowe wdrażanie w Polsce  dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych,

- opis kryteriów i założeń dla wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji wraz z parametrami do analizy ekonomicznej opłacalności wykonania inwestycji,

- opis procesu wyznaczania/zmiany/likwidacji aglomeracji wraz z wszystkimi działaniami związanymi z wypełnieniem warunków KPOŚK.

V aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2017)

Rada Ministrów przyjęła piątą aktualizację KPOŚK 31 lipca 2017 r. Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do realizacji w latach 2016-2021.

AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej liczbie mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

MASTER PLAN

Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych w aktualizacji. Dokument został zatwierdzony przez Kierownictwo Resortu Środowiska w dniu 8 września 2017 r.


Pliki do pobrania:


Szósta aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)


 Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2019 - ankieta 


Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2018 - ankieta 


Piąta aktualizacja Krajowego Programu oczyszczania ścieków komunalnych (V AKPOŚK)


Master Plan i jego aktualizacje


KPOŚK oraz wcześniejsze aktualizacje Programu


Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji KPOŚK


Sprawozdania z wykonania KPOŚK


Materiały informacyjne


Krajowe akty prawne związane z gospodarką wodno-ściekową i osadami komunalnymi

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WytyczneAglomeracje2019.doc)Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji 576 kB2019-07-18 11:262019-07-18 11:26
Pobierz plik (MapaDrogowaVIAKPOSK.DOC)MapaDrogowaVIAKPOSK.DOC 119 kB2019-07-18 11:242019-07-18 11:24