REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH
UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W S
ZCZECINIE

 

1.         Łowiska wędkarskie w obwodach rybackich, określonych w dokumencie LISTA OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W SZCZECINIE działają w ramach gospodarki wędkarskiej prowadzonej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Szczecinie).

2.         Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Szczecinie (w formie papierowej lub elektronicznej) oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – DZ. U. z 2022 r. poz. 883). Imienne zezwolenia roczne wydawane są przez Dyrektora RZGW w Szczecinie na warunkach określonych w Zasadach sprzedaży zezwoleń.

3.         Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego nabywają osoby, które ze strony szczecin.wody.gov.pl pobiorą druk zezwolenia okresowego i go wypełnią. Zezwolenie (w formie papierowej lub elektronicznej) jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym) oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów, zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach sprzedaży zezwoleń.

4.         Prawo do amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Szczecinie nabywają również osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie „Nasze Łowiska” na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie albo imienne zezwolenie „Opłata Krajowa” na amatorski połów ryb wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

5.         Zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnia do wędkowania w obwodach rybackich określonych w dokumencie LISTA OBWODÓW RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W SZCZECINIE.

6.         Połów ryb musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: ustawą o rybactwie śródlądowym, Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1373), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916), ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360) oraz zapisami niniejszego regulaminu.

7.         Posiadacz zezwolenia ma prawo do wędkowania:

·         2 wędkami metodą gruntowo-spławikową albo

·         1 wędką metodą spinningową albo

·         1 wędką metodą muchową albo

·         1 wędką metodą trolingową albo

·         1 wędką metodą podlodową.

8.    Obowiązują okresy, wymiary ochronne i limity połowu oraz inne ograniczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, z poniższymi wyjątkami:

a)  wymiar gospodarczy sandacza i szczupaka            do 50 cm i od 70 cm;

b)  wymiar gospodarczy okonia                                      do 18 cm i od 35 cm;

c)  wymiar gospodarczy lina                                                               od 45 cm;

d)  limit dzienny ryb do zabrania z łowiska: sandacz i szczupak 2 szt. łącznie, węgorz 1 szt., lin i karaś pospolity 3 szt. łącznie, okoń 8 szt., pozostałe gatunki nie więcej niż 5 kg łącznie;

e) poza gatunkami wymienionymi w ww. rozporządzeniu obowiązuje dodatkowy zakaz wypuszczania po złowieniu z powrotem do łowiska ryb z gatunków: karaś srebrzysty (tzw. japoński), amur biały, tołpyga pstra i biała.

9.  Wędkujący zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb i jego przesłania do Dyrektora RZGW w Szczecinie w terminie 14 dni od daty zakończenia okresu ważności zezwolenia. Po przybyciu na łowisko, przed rozpoczęciem wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do wpisania do rejestru połowu daty wędkowania. Przeznaczone do zabrania ryby należy wpisać do rejestru (gatunek oraz długość całkowita ryby) niezwłocznie po zakończonym łowieniu. Wzór rejestru amatorskiego połowu ryb stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

10. Prawo do samodzielnego wędkowania mają osoby, które ukończyły 14 lat, z obostrzeniem, iż w porze nocnej wędkujący, którzy nie ukończyli 16 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

11. Osoby poniżej 14 roku życia mogą wędkować nie posiadając zezwolenia wędkarskiego pod opieką osoby dorosłej, posiadającej kartę wędkarską i odpowiednie zezwolenie na wędkowanie z zachowaniem dopuszczalnej liczby wędek w ramach jednego zezwolenia. W takim przypadku obowiązujące limity połowu ryb liczone są łącznie dla obu wędkujących.

12.Pierwszeństwo w zajmowaniu stanowiska wędkarskiego ma osoba, która przybyła na nie wcześniej. Wędkujący powinni zachować pomiędzy sobą odstępy wynoszące nie mniej niż 10 m podczas wędkowania metodą gruntowo-spławikową oraz nie mniej niż 25 m podczas połowu na spinning i z jednostek pływających. Odstępy te mogą zostać zmniejszone za obopólną zgodą wędkujących.

13. Wędkowanie musi odbywać się przy zachowaniu bezpośredniego nadzoru nad wędkami.

14. Wędkarz zobowiązany jest utrzymywać swoje stanowisko wędkarskie (w promieniu 5 m od miejsca przebywania) w czystości niezależnie od stanu w jakim je zastał podczas rozpoczynania wędkowania.

15. Zabrania się pozyskiwania ryb metodą na tak zwanego szarpaka.

16. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb oraz miarkę oraz zobowiązany jest wypuszczać ryby niewymiarowe, znajdujące się pod ochroną gatunkową lub złowione w okresie ochronnym niezwłocznie po złowieniu bez względu na ich stan.

17. Zabrania się przetrzymywania ryb w ilości przewyższającej limity połowu określone dla danego gatunku. Każdy wędkarz musi przetrzymywać swoje ryby osobno w stanie żywym w przeznaczonej do tego siatce wędkarskiej (z miękkiej tkaniny rozpiętej na sztywnych obręczach), worku karpiowym lub uśmiercone. Ryby złowione na lodzie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Przy czym zabrania się, przed opuszczeniem łowiska, obcinania rybom głów i ogonów (w celu umożliwienia osobom kontrolującym weryfikacji przestrzegania wymiarów ochronnych i gospodarczych).

18. Obowiązkiem wędkarza jest zmiana stanowiska, jeśli rozgrywane mają być w tym miejscu zawody wędkarskie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie Dyrektora RZGW w Szczecinie i jest zobowiązany do oznakowania miejsca przeznaczonego do rozgrywania zawodów. Uczestnik zawodów wędkarskich musi legitymować się stosownym zezwoleniem obowiązującym w trakcie zawodów. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich uczestników zawodów o konieczności posiadania wskazanego zezwolenia.

19. Osoba dokonująca połowu ma bezwzględny obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez: strażników Państwowej Straży Rybackiej, strażników Społecznej Straży Rybackiej, funkcjonariuszy Policji oraz upoważnionych przedstawicieli Dyrektora RZGW w Szczecinie. Na żądanie kontrolujących, wędkarz ma obowiązek okazać wymagane niniejszym Regulaminem dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby i posiadane przynęty.

20. Zastrzega się jednocześnie, że w przypadku pogarszającego się stanu jakości wód obwodu rybackiego Dyrektor RZGW w Szczecinie w drodze ogłoszenia może wprowadzić ograniczenia w ilości stosowanych zanęt lub wprowadzić całkowity zakaz ich stosowania. Wprowadzenie takiego ograniczenia nie wymaga zmiany regulaminu.

21. Nieprzestrzeganie warunków zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym i jest podstawą do cofnięcia zezwolenia bez odszkodowania oraz do odmowy wydania kolejnego zezwolenia.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem połowu obowiązują przepisy: ustawy o rybactwie śródlądowym, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, a także Ustawy o ochronie przyrody oraz Kodeksu cywilnego.

23. Osoby posiadające wykupione zezwolenie na amatorski połów ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie biorą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów niniejszego Regulaminu również przez osoby wspólnie przebywające z nią na łowisku.

24. Dyrektor RZGW w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieszczęśliwych wypadków jakie mogą zaistnieć w trakcie korzystania z łowiska przez osoby dokonujące połowu ryb, jak również za osoby wspólnie przebywające z nimi na łowisku.

25. Wykupienie zezwolenia na wędkowanie w obwodach rybackich użytkowanych przez Dyrektora RZGW w Szczecinie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zapoznaniem się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW wody Polskie).
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” albo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Szczecinie”.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb na podstawie wyrażonej przez Panią/Pansa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia). Ponadto, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatycznych.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą maksymalnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umów zawartych z Administratorem lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego lub z zakresu księgowości.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) — cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
  • prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

UWAGA!

Komunikat dotyczący zasad uprawiania amatorskiego połowu ryb na jeziorach Lubiatowskich.

Dyrektor RZGW w Szczecinie informuje, iż na jeziorach Lubiatowskich (L. Północne, L. Południowe i L. Wschodnie), wchodzących w skład obwodu rybackiego Jeziora Lubiatowo Północne na rzece Dzierżęcinka - nr 1, obowiązują określone zakazy i obostrzenia w zakresie uprawiania amatorskiego połowu ryb, wynikające z istnienia na tych wodach rezerwatu przyrody „Jezioro Lubiatowskie im. prof. Wojciecha Górskiego”.

Zostały one określone w ZARZĄDZENIU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 6 grudnia 2016 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Lubiatowskie im. prof. Wojciecha Górskiego”

Zgodnie z zapisami przedmiotowego Zarządzenia RDOŚ w Szczecinie dopuszcza się uprawianie amatorskiego połowu ryb jedynie na 3 stanowiskach wędkarskich wskazanych w załączniku mapowym do Zarządzenia. Dodatkowo dopuszcza się łowienie ryb spod lodu wykonując otwory o średnicy nie większej niż 20 cm.

Link do mapy z naniesionymi miejscami dopuszczonymi do amatorskiego połowu ryb na j.Lubiatowskich: https://szczecin.wody.gov.pl/attachments/article/1346/Lubiatowo.pdf

Link do Zarządzenia Dyrektora RDOŚ w Szczecinie: https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewrezerwatprzyrody.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.RP.57

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Rezerwat - Jeziora Lubiatowskie..pdf)Rezerwat - Jeziora Lubiatowskie-_Zarządzenie RDOŚ w Szczecinie 1661 kB2023-04-27 07:482023-04-27 07:49
Pobierz plik (Lubiatowo.pdf)j. Lubiatowskie-mapa stanowisk wędkarskich 1844 kB2023-04-27 07:302023-04-27 07:47