OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

      Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKTY PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktów:

 • Kontrakt 1B.2/1: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1,
 • Kontrakt 1B.2/2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 2,
 • Kontrakt 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3

(nazywane dalej PROJEKTAMI PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzone w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

     Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTAMI PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. włącznie (17 dni roboczych) poprzez strony internetowe:
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • Urzędu Gminy Słubice, Urzędu Gminy Górzyca, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Urzędu Gminy Mieszkowice, Urzędu Gminy Cedynia.
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem – www.bs.rzgw.szczecin.pl;
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTÓW PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem identyfikującym do którego z kontraktów składane są uwagi oznaczając je adekwatnie „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/1 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/2 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/3 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. z dopiskiem identyfikującym do którego z kontraktów składane są uwagi oznaczając je adekwatnie „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/1 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/2 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/3 POPDOW”;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 4 września 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:
p. Elwira Witek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

     W 17 dniu roboczym udostępnienia dokumentów, tj. w dniu 4 września 2020 r., o godz. 16.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKTACH PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

     Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektów Planów Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktów 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska) a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

ANNOUNCEMENT

the following shall be made public:

 

    Due to the state of the epidemic emergency in Poland and in the interest of your health safety, the formula of public consultations of the draft document of the EMP has been changed. There will be no meeting open to all interested parties, however the consultations will be conducted in an electronic form using available (safe) electronic communication channels.

    The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Office for the Odra - Vistula Flood Management Project (PIO) has made available to interested persons and institutions the draft of the ENVIRONMENT MANAGEMENT PLANS for the Contracts:

 • Contract 1B.2/1: Modernisation works on boundary sections of Odra River, Stage I to provide good Condition for Ice-breaking – Part 1,
 • Contract 1B.2/2: Modernisation works on boundary sections of Odra River, Stage I to provide good Condition for Ice-breaking – Part 2,
 • Contract 1B.2/3: Modernisation works on boundary sections of Odra River, Stage I to provide good Condition for Ice-breaking – Part 3.

(hereinafter referred to as the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANS) prepared under the Component 1 - Flood Protection of the Middle and Lower Odra, Subcomponent 1B - Flood Protection on the Middle and Lower Odra.

    Anyone interested may:

 1. read the Draft Environmental Management Plans from 13 August 2020 to 4 September 2020 inclusive (17 working days) via the websites of:
 • State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, at: www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Project Coordination Unit for the Odra - Vistula Flood Management Project, at: www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • Municipality Office in Słubice, Municipality Office in Górzyca, Town Hall in Kostrzyn nad Odrą, Municipality Office in Mieszkowice, Municipality Office in Cedynia.
 • Flood Protection Project for the Odra and Vistula Basin - www.bs.rzgw.szczecin.pl;
 1. submit comments and requests on the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANS:
 • in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with the note identifying which of the contracts the comments are submitted to, adequately marking them “EMP Contract 1B.2/1 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B.2/2 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B2/3 POPDOW comments”.
 • in an electronic form to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. with the note identifying which of the contracts the comments are submitted to, adequately marking them “EMP Contract 1B.2/1 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B.2/2 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B2/3 206/5000 comments”.
 • by telephone every working day of the publication at +48 607 961 281 between 3.00 p.m. and 4.00 p.m.,

from 13 August 2020 to 4 September 2020 inclusive. The institution competent to consider comments and applications is the PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin (contact person: Ms. Elwira Witek, e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

     On the 17th working day of making the document publicly available, i.e. on 4 September 2020, between 4 p.m. and 7 p.m., an electronic consultation meeting in the form of a webinar will be held, open to all interested parties, during which information about the DRAFT ENVIRONMENT MANAGEMENT PLANS will be presented, and it will be possible to ask questions and submit requests.

     In order to take part in the above mentioned webinar, please go to http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, where a direct link to the webinar will be provided in the post dedicated to the consultation meeting of the Draft Environmental Management Plans for the Contracts 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3. The webinar will be based on the Microsoft Teams program. The link and the "step-by-step" instruction will be placed at the above page at least 10 days before the planned electronic consultation meeting.

This announcement was made public by an announcement in the local press (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), as well as on the websites of the institutions indicated above.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (PZŚ_1B.2_I_czesc.pdf)PZŚ_1B.2_I_czesc.pdf 1539 kB2020-08-13 08:102020-08-13 08:10
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_9c_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_9c_czesc_I.pdf 718 kB2020-08-13 08:102020-08-13 08:10
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_9b_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_9b_czesc_I.pdf 391 kB2020-08-13 08:102020-08-13 08:10
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_9a_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_9a_czesc_I.pdf 419 kB2020-08-13 08:102020-08-13 08:10
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_8c_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_8c_czesc_I.pdf 400 kB2020-08-13 08:102020-08-13 08:10
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_8b_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_8b_czesc_I.pdf 702 kB2020-08-13 08:092020-08-13 08:09
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_8a_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_8a_czesc_I.pdf 858 kB2020-08-13 08:092020-08-13 08:09
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7d_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7d_czesc_I.pdf 328 kB2020-08-13 08:092020-08-13 08:09
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7c_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7c_czesc_I.pdf 187 kB2020-08-13 08:092020-08-13 08:09
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7b_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7b_czesc_I.pdf 1915 kB2020-08-13 08:092020-08-13 08:09
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7a_5_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7a_5_czesc_I.pdf 80 kB2020-08-13 08:092020-08-13 08:09
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7a_4_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7a_4_czesc_I.pdf 942 kB2020-08-13 08:082020-08-13 08:08
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7a_3_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7a_3_czesc_I.pdf 498 kB2020-08-13 08:082020-08-13 08:08
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7a_2_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7a_2_czesc_I.pdf 1172 kB2020-08-13 08:082020-08-13 08:08
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_7a_1_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_7a_1_czesc_I.pdf 1073 kB2020-08-13 08:082020-08-13 08:08
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_6_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_6_czesc_I.pdf 1660 kB2020-08-13 08:082020-08-13 08:08
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_5b_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_5b_czesc_I.pdf 207 kB2020-08-13 08:082020-08-13 08:08
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_5a_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_5a_czesc_I.pdf 238 kB2020-08-13 08:082020-08-13 08:08
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_4d_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_4d_czesc_I.pdf 1890 kB2020-08-13 08:072020-08-13 08:07
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_4c_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_4c_czesc_I.pdf 1894 kB2020-08-13 08:072020-08-13 08:07
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_4b_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_4b_czesc_I.pdf 1051 kB2020-08-13 08:072020-08-13 08:07
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_4a_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_4a_czesc_I.pdf 1920 kB2020-08-13 08:072020-08-13 08:07
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_3_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_3_czesc_I.pdf 181 kB2020-08-13 08:072020-08-13 08:07
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_2_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_2_czesc_I.pdf 1161 kB2020-08-13 08:072020-08-13 08:07
Pobierz plik (PZŚ_1_B_2_Zal_1_czesc_I.pdf)PZŚ_1_B_2_Zal_1_czesc_I.pdf 914 kB2020-08-13 08:072020-08-13 08:07
Pobierz plik (EMP_1B_2_Text_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Text_Part_1.pdf 1991 kB2020-08-13 08:032020-08-13 08:03
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_9c_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_9c_Part_1.pdf 639 kB2020-08-13 08:022020-08-13 08:02
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_9b_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_9b_Part_1.pdf 368 kB2020-08-13 08:012020-08-13 08:01
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_9a_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_9a_Part_1.pdf 373 kB2020-08-13 08:012020-08-13 08:01
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_8c_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_8c_Part_1.pdf 378 kB2020-08-13 08:012020-08-13 08:01
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_8b_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_8b_Part_1.pdf 642 kB2020-08-13 08:012020-08-13 08:01
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_8a_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_8a_Part_1.pdf 804 kB2020-08-13 08:012020-08-13 08:01
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7d_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7d_Part_1.pdf 272 kB2020-08-13 08:012020-08-13 08:01
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7c_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7c_Part_1.pdf 189 kB2020-08-13 08:002020-08-13 08:00
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7b_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7b_Part_1.pdf 1917 kB2020-08-13 08:002020-08-13 08:00
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7a_5_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7a_5_Part_1.pdf 69 kB2020-08-13 08:002020-08-13 08:00
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7a_4_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7a_4_Part_1.pdf 1117 kB2020-08-13 08:002020-08-13 08:00
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7a_3_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7a_3_Part_1.pdf 581 kB2020-08-13 07:592020-08-13 07:59
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7a_2_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7a_2_Part_1.pdf 1392 kB2020-08-13 07:592020-08-13 07:59
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_7a_1_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_7a_1_Part_1.pdf 1236 kB2020-08-13 07:592020-08-13 07:59
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_6_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_6_Part_1.pdf 1711 kB2020-08-13 07:592020-08-13 07:59
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_5b_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_5b_Part_1.pdf 341 kB2020-08-13 07:592020-08-13 07:59
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_5a_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_5a_Part_1.pdf 371 kB2020-08-13 07:592020-08-13 07:59
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_4d_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_4d_Part_1.pdf 125 kB2020-08-13 07:582020-08-13 07:58
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_4c_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_4c_Part_1.pdf 255 kB2020-08-13 07:582020-08-13 07:58
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_4b_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_4b_Part_1.pdf 234 kB2020-08-13 07:582020-08-13 07:58
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_4a_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_4a_Part_1.pdf 1687 kB2020-08-13 07:582020-08-13 07:58
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_3_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_3_Part_1.pdf 180 kB2020-08-13 07:582020-08-13 07:58
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_1_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_1_Part_1.pdf 857 kB2020-08-13 07:582020-08-13 07:58
Pobierz plik (EMP_1B_2_Annex_2_Part_1.pdf)EMP_1B_2_Annex_2_Part_1.pdf 1091 kB2020-08-13 07:572020-08-13 07:57