Zapewnienie zrównoważonego połączenia z zapleczem portu bazowego w Szczecinie –  most kolejowy na rzece Regalica

(ang.: Facilitating sustainability of the hinterland connection with core port in Szczecin: railway bridge over Regalica River)

Umowa o dofinansowanie (Grant Agreement) n° INEA/CEF/TRAN/M2019/2092901

 logo pgw wp miniPOPDOWpl horizontal cef logo

     FE POIS poziom pl 1 rgb

 Logo CEB Haute definition 2 BŚ

Opis:

     Projekt dotyczy rozbiórki obecnego i budowy nowego mostu kolejowego nad rzeką Regalica (Odra Wschodnia) na obszarze dojazdowym do bazowego portu Szczecin. Wnioskodawcą i Beneficjentem projektu finansowanego przy udziale dotacji CEF, polegającego na budowie nowego mostu na rzece Regalica jest PGW Wody Polskie. PKP PLK S.A. jest w Projekcie partnerem. Realizacja Projektu jest częścią większego Programu Inwestycyjnego  - Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który jest współfinansowany przez Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), przez Bank Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków UE oraz budżetu Państwa i Beneficjenta.

Most kolejowy jest zlokalizowany na przecięciu:

- głównej drogi wodnej (rzeka Regalica-Odra Wschodnia), po której odbywają się przewozy towarowe żeglugą śródlądową do/z portu bazowego Szczecin, a także do/z portu bazowego Świnoujście, oraz

- kompleksowej linii kolejowej nr 273, po której odbywają się przewozy towarowe do/z portu Szczecin, jak i  kolejowe przewozy pasażerskie.

Cele szczegółowe, jakie zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu, to:

  1. Poprawa efektywności i sprawności towarowych przewozów żeglugą śródlądową

do portu Szczecin, głównie na skutek skrócenia czasu oczekiwania barek na żeglugę pod mostem.

  1. Poprawa efektywności i sprawności kolejowych przewozów towarowych do portu

Szczecin, w wyniku skrócenia czasu i odległości przewozów.

  1. Ograniczenie negatywnych efektów zewnętrznych generowanych przez transport

zaplecza portu Szczecin, oraz:

  1. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej (powodzie zatorowe) w wyniku umożliwienia pracy lodołamaczy

Realizacja celów projektu inwestycyjnego nastąpi poprzez likwidację wąskiego gardła o charakterze technicznym i funkcjonalnym, jakim obecnie jest most kolejowy położony w km 349,12 linii kolejowej nr 273 i w km 733,7 rzeki Regalicy (Odra Wschodnia), a zatem na końcowych odcinkach połączeń kolejowym i śródlądowym z portem bazowym w Szczecinie.

W pobliżu istniejącego starego mostu kolejowego, wybudowany zostanie nowy, dwutorowy most kolejowy o prześwicie pionowym wynoszącym 6,20 m i szerokości szlaku żeglownego pod mostem wynoszącym 50 m.

Rezultaty projektu, to:

  1. zapewnienie swobodnej żeglugi śródlądowej pod mostem w wyniku zwiększenia

prześwitu pionowego przęsła żeglownego mostu i poszerzenia jego szerokości oraz

  1. zwiększenie kolejowej przepustowości mostu w wyniku jego wyposażenia w dwa tory

kolejowe,

  1. poprawa sprawności i efektywności przewozów żeglugą śródlądową i kolejowych do

portów sieci bazowej w Szczecinie i w Świnoujściu w wyniku skrócenia czasu

przewozu,

  1. ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne poprzez

ograniczenie emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza.

a także:

  1. zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej w wyniku umożliwienia pracy lodołamaczy.

    Na mocy zawartego w dniu 27 stycznia 2020 roku porozumienia między Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zarządca infrastruktury dróg śródlądowych)  i PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zarządca infrastruktury kolejowej, w tym mostu kolejowego nad Regalicą) ustalono zasady współpracy stron w celu realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na przebudowie mostu kolejowego na Regalicy wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury kolejowej.

Na mocy tego porozumienia koszty prac mostowych zostaną pokryte przez PGW Wody Polskie. Prace mostowe stanowią koszt kwalifikowany Projektu dofinansowanego w ramach CEF. Koszty prac infrastrukturalnych, obejmujące m.in., budowę drugiego toru kolejowego w przęsłach mostu, układu torowego zostaną sfinansowane przez PKP PLK.

Dofinansowanie:

Wartość dofinansowania z CEF:  20% kosztów kwalifikowanych.

     Projekt jest finansowany w ramach konkursu dla projektów wspólnego zainteresowania Instrumentu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility, CEF) w obszarze transeuropejskich sieci transportowych TEN-T w ramach „Programu wieloletniego 2014-2020 – CEF Transport 2019 – koperta ogólna”.  Projekt inwestycyjny dotyczy celu finansowego 1 pn. „zdefiniowane projekty na sieci bazowej” przedstawiony w części 3 aneksu do „Programu wieloletniego 2014-2020 – CEF Transport 2019” i dalej uszczegółowionego  w aneksie I, Cześć I, punkt 2 regulacji CEF, tzn. dla połączeń transportowych do portów bazowych Szczecin/Świnoujście i wpisuje się do szczegółowego celu sektorowego regulacji CEF: podpunkt d) porty morskie i dotyczy połączenia zaplecza z siecią TEN-T.

     W dniu 23 października 2020 roku została podpisana przez Dyrektora RZGW w Szczecinie umowa o dofinansowaniu Projektu ze środków CEF. Natomiast w dniu 11 listopada 2020 r. umowa została podpisana przez Dyrektora Innovation and Networks Executive Agenc (INEA).

W umowie określono termin zakończenia realizacji Projektu na 30 czerwca 2023 roku.

Harmonogram

 

 

Styczeń 2020

Uzyskanie decyzji środowiskowej

 

Styczeń 2020

Porozumienie PGW Wody Polskie  - PKP PLK

 

Listopad 2020

Podpisanie umowy dofinansowania w ramach CEF

 

Luty 2021

Zakończenie prac projektowych

 

Marzec 2021

Uzyskanie pozwolenia na budowę

 

Lipiec 2021

Wybór wykonawcy robót

 

Sierpień 2021

Rozpoczęcie prac budowlanych

 

Październik 2023

Zakończenie robót budowlanych

 

Więcej informacji o Projekcie i jego dofinansowaniu znajdą Państwo na stronie Projektu: http://bs.rzgw.szczecin.pl/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------