Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie deklaruje dalszą współpracę przy realizacji inwestycji „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie” realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na użyczonym wale przeciwpowodziowym administrowanym przez RZGW Szczecin. Opóźnienie wynika z natrafionych przez wykonawcę kłopotów infrastrukturalnych. Na ten tydzień zaplanowano spotkanie podczas którego ustalony zostanie zakres dalszego działania ze strony zarówno naszej instytucji jak i inwestora. – Porozumienie w tej sprawie jest dla nas bardzo istotne, bo od niego zależy dalszy przebieg zadania. Jesteśmy otwarci na współpracę z Urzędem Marszałkowskim, bo efekt końcowy prowadzonej inwestycji jest istotny dla mieszkańców naszego regionu – mówi Marek Duklanowski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

     W dniu 27 grudnia 2017 r. została zawarta umowa użyczenia pomiędzy Skarbem Państwa – Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego w celu budowy i eksploatacji ścieżek rowerowych na koronie wałów przeciwpowodziowych. Z dniem 1 stycznia 2018r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstąpiły w umowy i porozumienia zawarte przez marszałków województw lub te jednostki organizacyjne samorządu województwa w zakresie utrzymywania wód oraz prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej, a także w prawa i obowiązki wynikające z umów przedsięwzięć inwestycyjnych na wodach publicznych będących własnością Skarbu Państwa.

      W chwili obecnej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego realizuje za pośrednictwem firmy ENERGOPOL – SZCZECIN S.A inwestycję pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszcząca i jeziora Dąbie”, jednak w ostatnim czasie prace wyraźnie spowolniły, co wykonawca uzasadniał stanem struktury wału przeciwpowodziowego. Sytuacja została sprawdzona przez pracowników Zarządu Zlewni w Stargardzie. Potwierdzono ubytki w wale przeciwpowodziowym będące efektem działalności dzikich zwierząt, w tym bobra europejskiego. – W ostatnich dniach czerwca prowadzone były rozmowy z inspektorem nadzoru – Panem Jerzym Chodarą oraz przedstawicielami wykonawcy ww. zadnia, aby jednoznacznie określić, charakter oraz zakres wymaganych do wykonania prac naprawczych. Aby każda ze stron nie miała wątpliwości w zakresie wykonywanych prac – mówi Szymon Sroczyński, Dyrektor Zarządu Zlewni w Stargardzie.

      Na najbliższy czas zaplanowano spotkanie przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie i Urzędu Marszałkowskiego, by ustalić kształt współdziałania w zakresie dalszego prowadzenia inwestycji: - Obecnie zespół prawny naszej instytucji prowadzi działania mające na celu przygotowanie  porozumienia, które umożliwi realizację przedmiotowych działań przez Marszałka Województwa, aby w pełni i terminowo zakończyć przedmiotowy proces inwestycyjny. Z obu stron jest wola współpracy, stąd pragniemy uspokoić mieszkańców naszego miasta i regionu, że inwestycja będzie kontynuowana mimo niezależnych od nas, nieprzewidzianych zdarzeń – dodaje Marek Duklanowski, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

     O szczegółach porozumienia i etapach jego realizacji będziemy na bieżąco informować  w kanałach komunikacyjnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Michał Kaczmarek

Rzecznik prasowy

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Trasa rowerowa Czarnocin- Skoszewo

 

Trasa rowerowa nad jeziorem Dąbie