W kompetencjach Wód Polskich nie leży ustalanie cen za wodę i ścieki. Jest to odpowiedzialność poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i samorządów. Wody Polskie jako regulator jedynie weryfikują zasadność proponowanych cen – obniżonych lub zawyżonych.
Zgodnie z art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 oraz 27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2020 roku, poz. 2028 zwanej dalej „uzzwoś”) to gminy i przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne ustalają stawki opłat za wodę i ścieki na najbliższe 3 lata. Propozycje nowych cen wpływają do Wód Polskich, gdzie są wnikliwie analizowane. Wody Polskie, jako regulator mają za zadanie sprawdzić czy proponowane przez samorządy taryfy są racjonalne i rzeczywiście dotyczą kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Zaopatrywanie ludności w wodę jest jednym z podstawowych zadań gminy, dlatego ceny nie mogą być na tyle wysokie, by wykluczać społecznie mieszkańców.
Wody Polskie prowadzą szczegółową analizę kosztów poszczególnych spółek gminnych przed podjęciem decyzji o tym, by taryfę zatwierdzić lub odrzucić, analizują warunki ekonomiczne działalności gospodarczej przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym pobieranej marży zysku oraz celowości ponoszonych kosztów. 
Dzięki dokładnej weryfikacji wniosku taryfowego, w okresie trzech lat obowiązywania nowej taryfy mieszkańcy Szczecina zaoszczędzą łącznie ok. 5,5 miliona złotych – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Jest to efektem obniżenia przez regulatora, czyli przez Wody Polskie, proponowanych wcześniej przez szczeciński ZWiK ewidentnie zawyżonych stawek.