W ubiegłym tygodniu Zarząd Zlewni w Koszalinie zorganizował spotkanie pt. Odpady komunalne w ciekach administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie. Problem z roku na rok jest coraz poważniejszy – śmieci jest coraz więcej, odczuwamy więc potrzebę informowania samorządów o ich obowiązkach wobec utrzymania porządku na terenie gmin, ale i w wodzie. Koszalińska konferencja jasno wyjaśniła jakie są kompetencje Wód Polskich, a jakie zadania własne gmin.

     W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Wód Polskich oraz samorządowcy. Na wstępie omówiono charakterystykę poszczególnych NW oraz prace utrzymaniowe wykonywane na ternie każdego z nich. W głównej części prezentacji omówiono kwestie dotyczące obowiązku utrzymania czystości w obrębie koryt rzek, a w szczególności uprzątnięcia odpadów komunalnych gromadzących się w pobliżu cieku, zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do należy zadań gminy poprzez tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze.

Wody Polskie Mapa obszaru działania ZZ Koszalin     Mapa obszaru działania Zarządu Zlewni Koszalin

 

       Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie corocznie zawierają umowy na obsługę stałą urządzeń oraz cieków. W ramach zawartych umów zleca się przede wszystkim :

  • utrzymywanie w sprawności technicznej urządzenia hydrotechniczne piętrzące wodę,
  • dokonywanie drobnych napraw na urządzeniach,
  • wykaszanie skarp i dna cieków, wałów i zbiorników retencyjnych,
  • usuwaniu na bieżąco powstałych zatorów,
  • usuwanie przymulisk w korytach cieków,
  • udrożniania koryt cieków w miejscach bytowania bobra europejskiego,
  • gospodarowanie zasobami wodnymi na zbiornikach retencyjnych zgodnie z instrukcją,

      W ramach zawartych umów Wykonawca ma dodatkowo obowiązek usuwać wszelkie   zanieczyszczenia, naniesienia, których źródłem są zachodzące procesy hydrologiczne. Działania te wpisują się w szeroko rozumianą gospodarkę wodną.  W związku z utrzymującym się niskim stanem wód, na bieżąco usuwa się  naniesione nieczystości na obszarach odsłoniętych po obniżeniu lustra wody w ramach działań utrzymaniowych na administrowanych przez ZZ Koszalin ciekach, jeziorach, zbiornikach wodnych.

Koszalin 1

      Kwestia obowiązku utrzymania czystości w obrębie koryt rzek (a w szczególności uprzątnięcia odpadów komunalnych gromadzących się w pobliżu cieku), zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do należy zadań gminy poprzez tworzenie warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na jej obszarze.

      W związku z coraz większą ilością odpadów komunalnych, budowlanych Zarząd Zlewni w Koszalinie, w ramach wyżej wspomnianych umów zleca również: usuwanie wszelkich zanieczyszczeń komunalnych ze skarp i dna rzek, budowli, wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników retencyjnych wraz z ich wywozem do sortowni odpadów. W 2020 roku  Zarząd Zlewni w Koszalinie przeznaczy  113 866,48  tysięcy złotych na samo sprzątanie rzek z odpadów wraz z wywozem i składowaniem ich na wysypiskach. Większość usuwanych odpadów stanowią odpady komunalne oraz odpady budowlane lub odpady wielkogabarytowe. Z roku na rok obserwujemy coraz większe zanieczyszczenie rzek odpadami komunalnymi , budowlanymi. W roku 2019 wywieziono 196,5 modpadów. Przeznaczono na ten cel 75 218,33 tysięcy złotych.  Mając na uwadze fakt, że  z roku na rok problem staje się coraz poważniejszy, w 2020 roku przewidziano dużo większe środki finansowe na utrzymanie czystości w ciekach. 

Koszalin 2

       Największy problem z odpadami komunalnymi obserwuje się w miejscach gromadzenia się mieszkańców oraz w miejscach z utrudnionym dostępem. Tam mieszkańcy wywożą odpady wielkogabarytowe min. lodówki, koła od traktorów, odpady budowlane typu gruz. Jednym z większych problemów jakimi się mierzymy w ostatnich latach są odpady  z Rodzinnych Ogródków Działkowych. Działkowicze nagminnie pozostawiają na skarpach odpady budowlane, gabaryty. Problemem jest również wyrzucanie odpadów bio do rzeki. Działania te utrudniają, a wręcz uniemożliwiają prowadzenie prac konserwacyjnych  w korycie oraz na skarpach rzeki.

    Wody Polskie proponują zacieśnienie współpracy z samorządami w zakresie działań informacyjnych i edukacyjnych.

 

 Rzeka Bogucinka NW w Kołobrzegu

 Wody Polskie Ogrody Działkowe przy rzece Stramiczka

 

Wody Polskie Rzeka Gościanka NW Kołobrzeg