OBWIESZCZENIE

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01), instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły,

 

z uwagi na omyłkę techniczną w treści poprzedniego obwieszczenia na stronie internetowej PGW WP RZGW w Szczecinie oraz na stronie http://bs.rzgw.szczecin.pl

polegającą na podaniu niepełnego adresu e-mail na potrzeby składania uwag

do PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM

dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy

wydłużony został do 6 września 2019 r. termin udostępnienia do wglądu dokumentacji i składania uwag, w związku z czym podaje się ponownie do publicznej wiadomości, co następuje:

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.3/1 Etap I Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze,

Każdy zainteresowany może:

     A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 6 września 2019 r. włącznie (22 dni roboczych), w siedzibie:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w sekretariacie w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00;
 • Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP) PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, w pokoju 402 w dniach roboczych od godziny 8.00 do 14.00.

lub poprzez stronę internetową:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu.pl;
 • Urzędu Miasta w Szczecinie – www.szczecin.pl;
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły – www.bs.rzgw.szczecin.pl


     B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ zadanie 1.B.3/1 POPDOW” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w dniach od dnia 7 sierpnia 2019 r. do dnia 6 września 2019 r. (włącznie). Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie.

W trakcie trwania udostępnienia do wglądu dokumentu w ww. terminie w dniu:

 • 30.08.2019 r. o godz. 17.00-19.00 w sali nr 302 na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie, al. Piastów 50, 71-899 Szczecin

odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, odbędą się publiczne dyskusje dotyczące tego dokumentu oraz dyskusje nad złożonymi do niego wcześniej lub w trakcie spotkań wnioskami i uwagami.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński), wywieszenie na tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej, a także na stronie internetowej Projektu www.bs.rzgw.szczecin.pl oraz www.wszczecinie.pl.

 

ANNOUNCEMENT

 

In accordance with the requirements of the World Bank (operational policy OP 4.01), the institution co-financing the implementation of the Odra – Vistula Flood Management Project,

 

due to a technical error in the content of the previous announcement on the website of The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin and on the website http://bs.rzgw.szczecin.pl, consisting in providing an incomplete e-mail address for the purpose of submitting comments to ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN (EMP) DRAFT for the Contract 1B.3./1

Stage I Mooring base for icebreakers, the deadline for access to the EMP Draft and submission of comments has been extended to 6 September 2019

and the following is made public again:

 

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie] has made available for inspection to all interested persons and institutions the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT for the Contract 1B.3./1 Stage I Mooring base for icebreakers (hereinafter referred to as the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT) prepared as a part of the Component 1 - Flood protection of the Middle and Lower Odra, Sub-Component 1B - Flood Protection of the Middle and Lower Odra.

Anyone interested can:

     A) get acquainted with the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN draft from 7 August 2019 to 6 September 2019 inclusive(22 working days) at the offices of:

 • The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin, at the secretary’s office from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.;
 • The Department of Environmental Protection at the City Hall in Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, at the secretary's office on working days from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.;
 • The Project Implementation Unit for the Odra-Vistula Flood Management Project (PIU) of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin, in the room No. 402 on working days from 8.00 a.m. to 2.00 p.m.

or through the websites of:

 • The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], at – www.szczecin.wody.gov.pl
 • The Office of the Project Implementation Unit for the Odra-Vistula Flood Management Project, at – www.odrapcu.pl
 • City Hall in Szczecin – www.szczecin.pl
 • Odra-Vistula Flood Management Project, at – www.bs.rzgw.szczecin.pl


     B) submit comments and proposals concerning the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie], ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with a note "comments EMP task 1.B.3/1 POPDOW"or in an electronic form to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., from 7 August 2019 to 6 September 2019 (inclusive). The institution competent to examine the comments and proposals is the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Authority in Szczecin [PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie].

During the period of making the document available for inspection on the above mentioned date, (from 7 August 2019 to 6 September 2019) on the day:

 • 30.08.2019 from 5.00 p.m. to 7.00 p.m. in the room No. 302 at the Faculty of Construction and Architecture of the West Pomeranian University of Technology in Szczecin, al. Piastów 50, 71-899 Szczecin

an open meeting will be held for all interested parties, where information on the ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN DRAFT will be presented, public discussions on this document will be held as well as discussions on the proposals and comments submitted to it previously or during the meetings.

This Announcement has been made public through an announcement in the local press (Kurier Szczeciński), posting on the notice boards as well as on the websites of the institutions indicated above, and also on the websites of the Project www.bs.rzgw.szczecin.pl and on www.wszczecinie.pl.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Obwieszczenie PZŚ _1.B.3_1 Sprostowanie.pdf)Obwieszczenie PZŚ _1.B.3_1 Sprostowanie.pdf 258 kB2019-08-28 10:422019-08-28 10:42
Pobierz plik (ANNOUNCEMENT_1.2_EMP1B3.1.pdf)ANNOUNCEMENT_1.2_EMP1B3.1.pdf 86 kB2019-08-28 10:412019-08-28 10:41
Pobierz plik (1 PZŚ_1B.3_TEKST.pdf)1 PZŚ_1B.3_TEKST.pdf 1354 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (2 PZŚ_1B.3 etap I _Zał_1_działania_lagodzace.pdf)2 PZŚ_1B.3 etap I _Zał_1_działania_lagodzace.pdf 560 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (3 PZŚ_1B.3 etap I_Zał_2_działania monitoringowe.pdf)3 PZŚ_1B.3 etap I_Zał_2_działania monitoringowe.pdf 785 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (4 PZS _1B.3_1_Zal_3 zestawienie krajowych aktów prawnych.pdf)4 PZS _1B.3_1_Zal_3 zestawienie krajowych aktów prawnych.pdf 175 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (5 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_4a_postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ.pdf)5 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_4a_postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia OOŚ.pdf 1188 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (6 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_4b_decyzja środowiskowa.pdf)6 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_4b_decyzja środowiskowa.pdf 1653 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (7 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_5a_Mapa_obszary_Natura2000.pdf)7 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_5a_Mapa_obszary_Natura2000.pdf 1251 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (8 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_5b_Mapa_obszary_pozostałe.png)8 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_5b_Mapa_obszary_pozostałe.png 802 kB2019-08-28 10:402019-08-28 10:40
Pobierz plik (9 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_6_Plan_ zagospodarowania_terenu.png)9 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_6_Plan_ zagospodarowania_terenu.png 551 kB2019-08-28 10:392019-08-28 10:39
Pobierz plik (10 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_7_Pozwolenie_wodnoprawne_Mankow.pdf)10 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_7_Pozwolenie_wodnoprawne_Mankow.pdf 1058 kB2019-08-28 10:392019-08-28 10:39
Pobierz plik (11 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_8_Pismo_UMSzczecin_odkład_urobku_25_04_2018.pdf)11 PZS_POPDOW _1B.3_1_Zał_8_Pismo_UMSzczecin_odkład_urobku_25_04_2018.pdf 333 kB2019-08-28 10:392019-08-28 10:39