21 maja 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne będące własnością Skarbu Państwa. Gminy mają jeszcze czas na skompletowanie odpowiednich dokumentów i przedłożenie ich w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej.

       Co należy zrobić, by Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozpatrzył wniosek gminy starającej się o zwrot „utraconych dochodów” z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi? Należy złożyć wniosek, który dotyczy roku 2018 w terminie 30 dni od wejścia w życie rozporządzenia lub należy złożyć korektę do wnioski za rok 2018 w terminie 60 dni od wejścia w życie rozporządzenia. Wypłata kwoty środków stanowiąca równowartość utraconych dochodów nastąpi do 31 sierpnia następującego po roku za który sporządzono wniosek lub korektę.

     Weryfikacja wniosków przez jednostki PGW WP polega na sprawdzeniu pod względem:

  1. formalnym – zgodności wykazanych przez gminę utraconych dochodów ze złożonymi przez jednostki PGW WP deklaracjami od podatku od nieruchomości oraz stawkami podatku od nieruchomości określonymi przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
  2. rachunkowym – zgodności wyliczeń gminy.
    Właściwa komórka merytoryczna, po dokonaniu weryfikacji wniosku przekazuje do komórki finansowo-księgowej regionalnego zarządu informację o wysokości należności przewidzianych do wypłaty do 15 sierpnia.

Wzór wniosku: link

Treść rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000931