W dniach 20-21 maja 2019 r. w Szczecinie odbyła się Misja przedstawicieli Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) i Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), związana z realizacją Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Misja monitorująca odbywa się cyklicznie w gronie  osób i instytucji odpowiedzialnych za nadzór, koordynację, realizację i wdrożenie Projektu i ma na celu omówienie istotnych kwestii związanych z postępem prac.

   W pierwszym dniu miało miejsce spotkanie terenowe przedstawicieli obu Banków i Biura Koordynacji Projektu z Wykonawcą robót budowlanych, Inżynierem Kontraktu oraz przedstawicielami Jednostki Realizującej Projekt PGW WP Zarządu Zlewni w Szczecinie. Podczas spotkania w miejscowości Chlewice dokonano wizytacji placu budowy, w trakcie której sprawdzono stopień realizacji działań związanych z Kontraktem „1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego Etap I i II”.

   W drugim dniu odbyły się spotkania z Jednostkami Realizującymi Projekt (JRP) Zarządu Zlewni w Szczecinie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,  przy udziale Biura Koordynacji Projektu oraz Konsultanta Wsparcia Technicznego - Sweco Consulting sp. z o.o. W trakcie spotkań przedstawiono aktualny stan realizacji projektów realizowanych w ramach POPDOW,  a także pojawiające się do tej pory problemy realizacyjne.

   Również w drugim dniu Misji BŚ i BRRE, zgodnie ze stosowaną od początku realizacji Projektu polityką jawności i transparentności działań, RZGW w Szczecinie wraz z Konsultantem Wsparcia Technicznego zorganizował w godz. 14:00 - 17:00 spotkanie informacyjne, w którym udział mogli wziąć mieszkańcy regionu, organizacje pozarządowe oraz podmioty zainteresowane realizacją i przebiegiem zadań, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym interesariuszom przedstawienie swoich opinii i stanowisk. Głównym tematem spotkania było podsumowanie wyników pracy nad odpowiedziami na uwagi i wątpliwości wniesione w toku konsultacji społecznych Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania:  „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej”, przeprowadzonych w ramach trwającej procedury krajowej i transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. Na spotkaniu wyjaśniane były m. in. najważniejsze zagadnienia związane z hydrologią cieku po przeprowadzonych robotach budowlanych, w kontekście spodziewanego nieznacznego podwyższenia stanów wody przy przepływach powodziowych i wpływu tego zjawiska na zagrożenie powodziowe w rejonie Słubic i Frankfurtu oraz miejscowości  Hohenwutzen.

Kolejna Misja obu Banków jest planowana jesienią bieżącego roku.

 dsc00224

dsc00205 2