AKTUALIZACJA 4 marca 2024 r. 

Zarząd Zlewni w Szczecinie zakupił 3 korki pneumatyczne. Dwa z nich zostały zamontowane w ruchach kanalizacji deszczowej, a trzeci został przekazany Straży Pożarnej. Ma to na celu odcięcie zdiagnozowanego w dwóch miejscach napływu wody z Kanału Piasek.

1709561930936

 

1709561931058

AKTUALIZACJA 2 marca 2024 r. 

1 marca w m. Piasek odbyło się spotkanie z lokalną społecznością, w której uczestniczyli Burmistrz Cedyni Adam Zarzycki i przedstawiciele Wód Polskich.

Wody Polskie przedstawiły projekt, w którym zawarte zostały informacje dotyczące możliwości odwadniania przenośnymi zestawami pompowymi strony odpowietrznej zabezpieczenia przeciwpowodziowego w sytuacji ograniczenia grawitacyjnego odpływu wód z obszaru zawala. Udostępnione zostały również notatki z wcześniejszych konsultacji społecznych.

Chciałem podziękować strażakom – tym miejscowym i spoza miejscowości Piasek. Ich cierpliwość i praca doprowadziły do tego, że poziom wód w waszych posesjach będzie się powoli obniżał. Będziemy pompować przez weekend (...) Dziękuję przedstawicielom Wód Polskich, że zechcieli przyjechać i wytłumaczyć na czym polega technika tych wałów. Piasek jest jednak jak nasiąknięta gąbka. – powiedział burmistrz Adam Zarzycki.

W piątek przedstawiciele Wód Polskich RZGW w Szczecinie poinformowali, że jedna z klap przy odpływach nie działa właściwie. Ta sytuacja będzie niezwłocznie wyjaśniana.

AKTUALIZACJA 27 lutego 2024 r. 

W piątek 1 marca o godzinie 17 w świetlicy odbędzie się na spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Piasek. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

AKTUALIZACJA 26 lutego 2024 r. 

24, 25 i 26 lutego OSP Piasek przepompowywała wodę z rozlewiska i studzienek zbiorczych. 26 lutego dodatkowo zadysponowane zostały zastępy z Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie i OSP w Chojnie.
 
 

W poniedziałek 26.02 z inicjatywy Wojewody Zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego zwołane zostało spotkanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym również wzięli udział przedstawiciele Wód Polskich RZGW w Szczecinie. Na naradzie omówiono sytuację w m. Piasek oraz przedstawiono sposób działania budowli przeciwpowodziowej, następnie przeprowadzono wizję w terenie. 

425321414 245483608619282 8332891129598754109 n

Zarówno w projekcie budowlanym jak i projekcie wykonawczym zawarte zostały informacje dotyczące możliwości odwadniania przenośnymi zestawami pompowymi strony odpowietrznej zabezpieczenia przeciwpowodziowego w sytuacji ograniczenia grawitacyjnego odpływu wód z obszaru zawala. Przepusty wałowe ułożone w ciągu istniejących rowów wyposażone są studnie czerpne zlokalizowane po stronie odpowietrznej wałów przeciwpowodziowych północnego i południowego. Do studni tych włączone są drenaże odwadniające stronę odpowietrzną zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W projektach budowlanym i wykonawczym opisano, że zastosowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie pompowania wód napływających ze strony odpowietrznej, w sytuacji zamknięcie klap zwrotnych na wylotach przepustów wałowych na skutek wezbrania powodziowego w Kanale Piasek. Przy przepustach wałowych wykonane zostały schody skarpowe umożliwiające komunikację między stronami wału przeciwpowodziowego, w szczególności w calach związanych z przerzucaniem przez wał węży odprowadzających wody z pompowania. Rozwiązania techniczne opisane są w treści projektów budowlanego i wykonawczego

 

prijekt

 

 

Dodatnie temperatury oraz długotrwałe opady deszczu spowodowały podwyższenie poziomu wód w korytach rzek w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.
W miejscowości Piasek ze względu na podwyższony stan wody w Odrze napływająca z zawala woda opadowa i melioracyjna nie może być odprowadzona do rz. Odry.
Pracownicy Zarządu Zlewni w Szczecinie byli na miejscu 19 lutego 2024 roku.
W miejscowości Piasek 20 lutego odbyła się akcja wypompowywanie wody za wał przeciwpowodziowy do rz. Odry przez Straż Pożarną PSP w Gryfinie, OSP w Chojnie, OSP w Lubiechowie Górnym, OSP w Wysokiej i OSP w Cedyni.
Pompowanie realizowane było do późnych godzin wieczornych i w jego wyniku zwierciadło wody obniżyło się w zalanej części zawala o 65 cm.

 


ee31e0f3 e15e 4034 92da 1fe715cd6dca

47ec638a 346d 4785 ba67 65e18be9b30b

20240220 111808

 

23 lutego br. zostało zorganizowane spotkanie na obiekcie m. Piasek, w którym wzięli udział pracownicy Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki odnej w Szczecinie, Zarządu Zlewni w Szczecinie, Nadzoru Wodnego w Chojnie oraz Przedstawiciele samorządu i Państwowej Straży Pożarna w Gryfinie.
Strony wspólnie ustaliły, że zostanie wykonany przegląd wału wraz z infrastrukturą techniczną.
Wody Polskie zadeklarowały chęć przeprowadzenia szkolenia z montażu mobilnej zapory przeciwpowodziowej. Realizacja tych zadań będzie możliwa po obniżeniu się poziomu wód. W najbliższym czasie przedstawiciele Wód Polskich i samorządu spotkają się również z lokalną Społecznością.

Ochotnicza Straż Pożarna w Piasku zamierza 23.02. br. wypompowywać wodę zalegającą w studniach kanalizacji deszczowej na drodze technicznej przy wale oraz w studniach rewizyjnych drenażu odwadniającego wzdłuż wału. 
W poniedziałek, 26.02. zadysponowane zostaną jednostki OSP wraz z pompą wysokoprzepustową do usunięcia wody, blokującej swobodny spływ wód z rowów melioracyjnych z południowego obszaru miejscowości.
Informujemy, że występujące podtopienia nie są wynikiem wadliwego zaprojektowania odwodnienia, a sam projekt był weryfikowany w trakcie realizacji Kontraktu.

Pracownicy Wód Polskich RZGW w Szczecinie prowadzą wzmożony monitoring sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej oraz współpracują z Samorządami i jednostkami Straży Pożarnej.

 

20240223 104307

Spotkanie w m. Piasek dn 23.02.2024. fot. Wody Polskie

 

Miejscowość Pisek jest położona na terenie zagrożonym powodzią, dlatego jej teren został objety inwestycją pn. Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Gryfino, Ognica i Piasek nad Odrą. Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie budowli przeciwpowodziowych o łącznej długości 1625 m wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie, zabezpieczającymi miejscowość Piasek przed wezbraniami powodziowymi w Kanale Piasek, którego to stany wód uzależnione są do stanów wód w rzece Odra.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zostało wykonane w formie dwóch odcinków ziemnych wałów przeciwpowodziowych (wał południowy i wał północny), połączonych ze sobą ścianą przeciwpowodziową wykonaną ze stalowej ścianki szczelnej zwieńczonej oczepem żelbetowym z możliwą nadbudową mobilnym systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego do minimalnej rzędnej wymaganej dla III klasy budowli hydrotechnicznej. Wykonano również drenaż przywałowy odwadniający stopę skarpy odpowietrznej wału z wylotami drenarskimi, przepusty wałowe, techniczne ciągi komunikacyjne z placami manewrowymi, brzegowe ujęcie wód wraz ze studnią czerpną oraz przebudowano istniejące wyloty kanalizacji deszczowej kolidujące z wałem przeciwpowodziowym.

Cele Inwestycji:

1. Zabezpieczenie przed powodzią miejscowości Piasek. Łączna długość zabezpieczenia przeciwpowodziowego - 1625 m. Długość budowli przeciwpowodziowych 1478,90 m, z czego 536,10 m stanowi wał południowy, 736,00 m ściana przeciwpowodziowa i 206,8 m wał północny. Pozostałe 146,10 m stanowi odcinek naturalnego wyniesienia terenowego w ciągu wału południowego.
2. Zabezpieczenie przed powodzią bazy lodołamaczy w Gryfinie, ułatwienie dostaw paliwa do lodołamaczy poprzez wykonanie placu manewrowego oraz umocnienie drogi dojazdowej do nabrzeża.
3. Utrzymanie warunków ochrony przeciwpowodziowej terenów położonych na terenie zawala, dzięki modernizacji stacji pomp Krajnik, a także zapewnienie możliwości bieżącego odprowadzania wody z terenów zawala w sytuacji pojawienia się wyższych stanów na Odrze Wschodniej.

Dodatkowe informacje z regionu:

•  W związku z obserwowanym wezbraniem na rz. Odrze pracownicy Nadzorów Wodnych w Gryfinie, Chojnie i Myśliborzu dokonali kontroli urządzeń i budowli na odcinku rz. Odry od ujścia rzek Warty do m. Gryfino.
•  Na przepuście wałowym w Gryfinie przy ul. Czechosłowackiej zostały opuszczone szandory chroniące przed wysoką wodą od strony rz. Odry.
• Zarząd Zlewni w Stargardzie dokonał monitoringu Rzeki Iny w związku z podtopionymi drogami w Klępinie. Ze względu na wysokie stany wód w rz. Ina i Kanale Klępino informujemy, że podniesiony jest jaz w m. Stargard, celem swobodnego spływu wód przez odcinek miasta. W Lubowie są obecnie podejmowane działania przez Zarządcę drogi w celu jej odwodnienia.