Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o pozwoleniu na realizację dla działań objętych przedsięwzięciem pt. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości Piasek planowanych do realizacji przez Wody Polskie w Szczecinie. – To kolejna inwestycja, która będzie sprzyjać zabezpieczeniu przeciwpowodziowemu mieszkańców naszego regionu. Wody Polskie prowadzą szereg działań, które jako priorytet traktują właśnie przeciwdziałaniu powodzi oraz niwelowaniu ich ewentualnych skutków. Jest to inwestycja na którą czekali mieszkańcy miejscowości Piasek, którzy od lat zgłaszali konieczność działań w tym zakresie – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

      Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej, a podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie robót planowane jest na początek II kwartału przyszłego roku. Roboty realizowane będą przez ok 2 lata. Inwestycja znacząco przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa powodziowego objętych nią terenów, chroniąc od skutków powodzi mieszkańców oraz ich dobytek. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zostanie wykonane w formie dwóch odcinków ziemnych wałów przeciwpowodziowych, połączonych ze sobą mobilnym systemem zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zastosowanie mobilnego systemu przyczyni się do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na krajobraz, co poprawi komfort mieszkańców. W ramach inwestycji przewidziano także wykonanie placu manewrowego wraz z ujęciem wody do celów przeciwpożarowych oraz miejsca do wodowania łodzi mieszkańców.

       Inwestycja jest realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, który jest finansowany przy współudziale międzynarodowych instytucji finansujących, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy. Zgodnie ze standardami wynikającymi z prawa polskiego oraz procedur instytucji finansujących, inwestycja przygotowywana jest oraz będzie realizowana w sposób transparentny, przy współpracy z zainteresowanymi stronami, w tym przede wszystkim z lokalną społecznością oraz przy spełnieniu wymagań środowiskowych.