OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 1B.5/2 Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - most drogowy w km 2,45 rzeki Warty w Kostrzynie nad Odrą (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

Każdy zainteresowany może:

 1. zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020 r. włącznie (16 dni roboczych) poprzez strony internetowe:
 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą pod adresem - www.kostrzyn.pl
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem – www.bs.rzgw.szczecin.pl;
 1. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem „uwagi PZŚ Zadanie 1B.5/2 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 29 czerwca 2020 r. do dnia 20 lipca 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:
p. Elwira Witek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

W 16 dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 20 lipca 2020 r., o godz. 17.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Zadania 1B.5/2 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

 

ANNOUNCEMENT

the following shall be made public:

Due to the state of the epidemic emergency in Poland and in the interest of your health safety, the formula of public consultations of the draft document of the EMP has been changed. There will be no meeting open to all interested parties, however the consultations will be conducted in an electronic form using available (safe) electronic communication channels.

The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Office for the Odra - Vistula Flood Management Project (PIO) has made available to interested persons and institutions the draft of the ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN for the Contract 1B.5/ 2 Reconstruction of the bridge to ensure minimum clearance - road bridge in km 2.45 of the Warta River in Kostrzyn nad Odrą (hereinafter referred to as the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN) prepared under the Component 1 - Flood Protection of the Middle and Lower Odra, Subcomponent 1B - Flood Protection on the Middle and Lower Odra.

Anyone interested may:

 1. read the Draft Environmental Management Plan from 29 June 2020 to 20 July 2020 inclusive (16 working days) via the websites of:
 1. submit comments and requests on the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN:
 • in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with the note "EMP Task 1B.5/2 OVFMP comments";
 • in an electronic form to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • by telephone every working day of the publication at +48 607 961 281 between 3.00 p.m. and 4.00 p.m.,


from 29 June 2020 to 20 July 2020 inclusive. The institution competent to consider comments and applications is the PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin (contact person: Ms. Elwira Witek, e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

On the 16th working day of making the document publicly available, i.e. on 20 July 2020, between 5 p.m. and 7 p.m., an electronic consultation meeting in the form of a webinar will be held, open to all interested parties, during which information about the DRAFT ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN will be presented, and it will be possible to ask questions and submit requests.

In order to take part in the above mentioned webinar, please go to http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, where a direct link to the webinar will be provided in the post dedicated to the consultation meeting of the Draft Environmental Management Plan for the Task 1B.5/2. The webinar will be based on the Microsoft Teams program. The link and the "step-by-step" instruction will be placed at the above page at least 10 days before the planned electronic consultation meeting.

This announcement was made public by an announcement in the local press (Szczecin Supplement to Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), putting on the announcement board of Municipality Office in Kostrzyn nad Odrą, as well as on the websites of the institutions indicated above.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_9.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_9.pdf 1164 kB2020-09-16 12:422020-09-16 12:42
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_8.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_8.pdf 636 kB2020-09-16 12:412020-09-16 12:41
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_7.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_7.pdf 756 kB2020-09-16 12:412020-09-16 12:41
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_6.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_6.pdf 165 kB2020-09-16 12:412020-09-16 12:41
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_5b.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_5b.pdf 168 kB2020-09-16 12:412020-09-16 12:41
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_5a.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_5a.pdf 154 kB2020-09-16 12:412020-09-16 12:41
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_4e.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_4e.pdf 1431 kB2020-09-16 12:412020-09-16 12:41
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_4d.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_4d.pdf 1428 kB2020-09-16 12:412020-09-16 12:41
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_4c.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_4c.pdf 1866 kB2020-09-16 12:402020-09-16 12:40
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_4b.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_4b.pdf 1846 kB2020-09-16 12:402020-09-16 12:40
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_4a.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_4a.pdf 1575 kB2020-09-16 12:402020-09-16 12:40
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_3.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_3.pdf 184 kB2020-09-16 12:402020-09-16 12:40
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_2.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_2.pdf 898 kB2020-09-16 12:402020-09-16 12:40
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_Zal_1.pdf)PZŚ_1_B.5_2_Zal_1.pdf 561 kB2020-09-16 12:402020-09-16 12:40
Pobierz plik (PZŚ_1_B.5_2_tekst.pdf)PZŚ_1_B.5_2_tekst.pdf 1774 kB2020-09-16 12:392020-09-16 12:39
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_text.pdf)EMP_1B.5_2_text.pdf 1521 kB2020-09-16 12:392020-09-16 12:39
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_9.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_9.pdf 1174 kB2020-09-16 12:392020-09-16 12:39
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_8.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_8.pdf 634 kB2020-09-16 12:392020-09-16 12:39
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_7.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_7.pdf 186 kB2020-09-16 12:392020-09-16 12:39
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_6.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_6.pdf 160 kB2020-09-16 12:392020-09-16 12:39
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_5b.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_5b.pdf 173 kB2020-09-16 12:392020-09-16 12:39
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_5a.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_5a.pdf 154 kB2020-09-16 12:382020-09-16 12:38
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_4e.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_4e.pdf 240 kB2020-09-16 12:382020-09-16 12:38
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_4c.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_4c.pdf 135 kB2020-09-16 12:382020-09-16 12:38
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_4b.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_4b.pdf 163 kB2020-09-16 12:382020-09-16 12:38
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_4a.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_4a.pdf 457 kB2020-09-16 12:382020-09-16 12:38
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_3.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_3.pdf 137 kB2020-09-16 12:382020-09-16 12:38
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_2.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_2.pdf 861 kB2020-09-16 12:382020-09-16 12:38
Pobierz plik (EMP_1B.5_2_Attachment_1.pdf)EMP_1B.5_2_Attachment_1.pdf 557 kB2020-09-16 12:372020-09-16 12:37