Wody Polskie nie pozwalają na podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków w Policach

      Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie podjął decyzję o odmowie skrócenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach na terenie Gminy Police. W praktyce decyzja Dyrektora Marka Duklanowskiego jest gwarancją tego, że mieszkańcy Gminy Police nie będą płacić więcej za wodę i odprowadzanie ścieków.

       W dniu 16 kwietnia 2020 roku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – jako organu regulacyjnego – wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. (zwanego dalej „przedsiębiorstwem” lub „spółką”) o skrócenie okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z projektem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police na okres trzech lat. Ceny i stawki opłat abonamentowych przedstawione w projekcie taryfy wynosiły odpowiednio dla 1/2/3 roku obowiązywania nowej taryfy:

  • za dostarczanie wody: 5,19/5,49/5,69 zł netto/m3 + stawka abonamentowa w wysokości: 3,39/3,64/4,37 zł/m-c (dla trzech z czterech grup taryfowych, woda przeciwpożarowa bez abonamentu),
  • za odbiór ścieków: 9,47/9,63/9,76 zł netto/m3 + stawka abonamentowa w wysokości: 3,52/3,78/4,54 zł/m-c.

Aktualnie obowiązująca cena to 3,71 zł netto/m3 + stawka abonamentowa 5,67 zł/m-c za dostarczanie wody i 9,28 zł netto/m3  za odbiór ścieków (bez stawki abonamentowej). W projekcie nowej taryfy,  w porównaniu do taryfy obowiązującej, nie zostały wprowadzone nowe grupy taryfowe.

  - Przedsiębiorstwo nie wykazało w sposób należyty i konieczny, istnienia dostatecznych przesłanek, przemawiających za skróceniem okresu obowiązywania aktualnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police i zatwierdzeniem nowej w kształcie postulowanym we wniosku – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Na wysokość cen przedstawionych w projekcie taryfy przedłożonym przez spółkę, znaczący wpływ mają koszty wynagrodzeń. Zgodnie z danymi przestawionymi przez przedsiębiorstwo, koszty te wzrosły  w latach 2017-2019 o 45,1 % dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz o 19,3 % dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Znacząco wzrosły wynagrodzenia zarządu spółki oraz rady nadzorczej (odpowiednio o ok. 270% i 100%). Przedsiębiorstwo, mimo wezwań do wykazania działań podjętych w celu ograniczenia kosztów w spółce, nie przedstawiło informacji czy rozwiązań podjętych w zakresie efektywnej optymalizacji kosztów wynagrodzeń – dodaje Marek Duklanowski.

  Przedstawiane przez przedsiębiorstwo obiektywne przyczyny, które stanowią zmiany warunków ekonomicznych, takie jak wzrost kosztów amortyzacji, cen energii, kosztów materiałów, nie uzasadniają zatwierdzenia taryfy w kształcie przedłożonym przez przedsiębiorstwo z uwagi na to, iż część uwzględnionych w taryfie kosztów narusza art. 24c ust. 1 pkt 2 ustawy zzwizoś, wskazujący o celowości ponoszenia kosztów w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen, a więc nie wypełniają one przesłanek opisanych w przepisie art. 24j ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma 14 dni na odwołanie się od momentu otrzymania pisma z decyzją Wód Polskich.  – Od początku istnienia zapowiadaliśmy, że będziemy stać na straży przede wszystkim interesu mieszkańców. Nie zgadzamy się i nie zgodzimy na nieuzasadnione drenowanie kieszeni płatników. Przypadek ZWIK Police pokazuje, w jaki sposób realizacja tych celów wygląda w praktyce – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.