Prace modernizacyjne w zakresie zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w obrębie wybranych odcinków przewidziane są do realizacji w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Celem inwestycji jest stworzenie możliwości bezpiecznej pracy dla lodołamaczy oraz umożliwienie odprowadzenia lodu z Odry do Morza Bałtyckiego. 13 sierpnia rozpoczął się kolejny etap konsultacji społecznych dotyczący dokumentów środowiskowych, ujętych w pakiecie pn. Plan Zarzadzania Środowiskiem (PZŚ). Z powodu uwarunkowań epidemicznych konsultacje odbędą się w formie elektronicznej, potrwają do 4 września i zakończą się otwartym dla wszystkich webinarium.

     Upubliczniana dokumentacja PZŚ odnosi się do wybranych, najistotniejszych prac modernizacyjnych uzgodnionych pomiędzy Polską a Niemcami w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim, podpisanej w Warszawie 27 kwietnia 2015 r. Uzgodniono, że w pierwszej kolejności zostaną zmodernizowane najbardziej newralgiczne z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej odcinki Odry  granicznej.

Zakres prac - Słubice, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Mieszkowice oraz Cedynia

     W ramach prac zaplanowano kompleksową przebudowę istniejącej i zniszczonej zabudowy hydrotechnicznej, granicznego odcinka rzeki Odry, w tym przede wszystkim przebudowę 171 ostróg, budowę 21 nowych ostróg oraz m.in. budowę umocnień brzegu. Obszar realizacji zadania podzielono na 5 niezależnych odcinków, które będą realizowane punktowo na terenie gmin: Słubice, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą, Mieszkowice oraz Cedynia. Przewidywane inwestycje są współfinansowane przez Bank Światowy, a uwarunkowania ich realizacji w zakresie ochrony środowiska muszą być zgodne z Politykami Operacyjnymi (Operational Policies) w zakresie ochrony środowiska.

Plan Zarządzania Środowiskiem

     Efektem wdrażania Polityk Banku Światowego jest opracowanie Planu Zarządzania Środowiskiem odnoszącego się do specyficznych uwarunkowań środowiskowych pojawiających się lokalnie na każdym z kontraktów. Plan ten, to precyzyjnie rozpisane dyspozycje dla uczestników procesu inwestycyjnego, w jaki sposób i z jakiego powodu powinny być prowadzone roboty, aby ich zakres został wykonany w zgodzie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi i Politykami Operacyjnymi Banku. Celem dokumentacji PZŚ jest bardzo jasne wskazanie niebezpieczeństw i ryzyk środowiskowych, które mogą wystąpić podczas realizacji kontraktu oraz działań, które mają łagodzić skutki ewentualnych niekorzystnych zmian środowiskowych powodowanych tymi robotami.

     Zawiera także zestaw działań monitoringowych, wg których będzie można oceniać, w jaki sposób strony kontraktu będą wdrażały poszczególne działania łagodzące. Zakres tej dokumentacji dotyczy nie tylko poszczególnych komponentów środowiska, ale również ochrony zdrowia i życia pracowników, działań antymobingowych, obecnie także zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, ochrony ludności, na którą oddziałuje inwestycja, ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego. Dokumentacja ta jest zatem operacyjnym przewodnikiem postępowania przeznaczonym dla Wykonawcy i nadzorujących go Inżyniera i Zamawiającego.

     Podczas konsultacji PZŚ, a także podczas webinarium podsumowującym konsultacje społeczne, zachęcamy do podejmowania dyskusji w sprawach przewidywanych działań łagodzących m.in. w stosunku do siedlisk przyrodniczych znajdujących się w obrębie działań inwestycyjnych. Tereny nadodrzańskie, gdzie będą prowadzone prace, posiadają dogodne warunki dla kształtowania się cennych siedlisk przyrodniczych, dlatego wszelkie roboty na tym terenie mają być prowadzone w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na zachodzące tu naturalne procesy. Aby ograniczyć wpływ prac np. w obrębie ostróg na występujące siedliska fauny i flory, wprowadzono wiele działań minimalizujących, które szczegółowo opisano w PZŚ dla poszczególnych części inwestycji.

Jak wziąć udział w konsultacjach? - Zgłoś opinię lub weź udział w webinarium

     Plany Zarządzania Środowiskiem dla Prac modernizacyjnych na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1, Część 2 i Część 3 zostały udostępnione dla wszystkich zainteresowanych na stronach internetowych Wód Polskich oraz Urzędów Gmin: Słubice, Górzyca, Mieszkowice, Cedynia oraz Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. Materiały zostały udostępnione od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. włącznie (17 dni roboczych).

     Osoby, które mają ograniczony dostęp do Internetu lub komputera mogą również skontaktować się każdego dnia roboczego pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00 i przekazać swoje uwagi, wnioski lub pytania. W ten sposób można również zgłosić potrzebę otrzymania dokumentów PZŚ na wskazany adres e-mail.

    Natomiast w dniu 4 września 2020 r., w godzinach od 16.00 do 19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o dokumentacjach PZŚ  dla omawianych kontraktów, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków. Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektów Planów Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktów 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 zamieszczony zostanie bezpośredni link do webinarium. Webinarium zostanie przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

     Projekt POPDOW

     Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest współfinansowany ze środków Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 oraz Budżetu Państwa. Projekt dotyczy nie tylko zadań Odry Dolnej, Granicznej i Środkowej, ale także inwestycji na terenie Powiatu Kłodzkiego oraz w dorzeczu Wisły, w okolicach Tarnobrzega, Sandomierza, ujścia Sanu, w rejonie Krakowa. Celem realizacji wszystkich zadań Projektu jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców obszarów nadrzecznych oraz towarzyszącej im infrastruktury przed skutkami zjawisk powodziowych. W jego skład wchodzą tylko te zadania, które w kolejnych - wymaganych Dyrektywami UE w tym zakresie - dokumentach rządowych, uzgadnianych z Komisją Europejską występowały jako inwestycje o ograniczonym lub odwracalnym wpływie na środowisko. Powstał on w reakcji na zniszczenia powodowane Wielką Powodzią z 1997 roku i powodziami późniejszymi. Jest kontynuacją podobnego, kończącego się właśnie, Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, w wyniku którego m.in. w czerwcu tego roku został oddawany do użytkowania Zbiornik Racibórz Dolny.