W siedzibie Urzędu Wojewódzkiego,  17.01.2020 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie ekspertów polskich i niemieckich. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach konsultacji transgranicznych Prace modernizacyjne na Odrze Granicznej,  realizowanych w zakresie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

       Konsultacje dotyczyły potencjalnego znaczącego oddziaływania transgranicznego inwestycji i środków redukowania  lub eliminowania tego oddziaływania. Celem konsultacji było omówienie zagadnień wskazanych przez stronę niemiecką związanych z inwestycją, które zdaniem strony niemieckiej wymagały wyjaśnień, m. in.: zagadnienia związane z modelowaniem hydrologicznym – podstawy i metodyka modelowania hydraulicznego, poprawność modelu, stopień oddziaływań hydrologicznych, zagadnienia związane z oddziaływaniem hydrologicznym i hydromorfologicznym na biologiczne elementy stanu wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej w perspektywie długoterminowej, wpływ robót budowlanych i zmian w hydromorfologii na stan ekologiczny wód w perspektywie krótko i długoterminowej, zagadnienia związane z oddziaływaniem na ekosystemy zależne od wód w tym obszary Natura 2000 po stronie niemieckiej.

      Spotkanie międzyrządowe prowadził Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Pan Andrzej Szweda-Lewandowski. Stronę polską reprezentowali przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, PGW WP KZGW, PGW WP RZGW w Szczecinie i eksperci firmy Sweco Consulting Sp. z o. o., która pełni rolę Konsultanta Wsparcia Technicznego przy realizacji POPDOW. Przewodniczącą delegacji niemieckiej była Pani Nathalie Klasen z Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego. Stronę niemiecka reprezentowali również przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii, Urzędu ds. Środowiska Brandenburgii, Parku Narodowego Unteres Odertal, Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych i Żeglugi, Urzędu ds. Dróg Wodnych i Żeglugi w Eberswalde oraz Instytutu BAW.

       Podczas narady omówione zostało zadanie dotyczące prac modernizacyjnych na Odrze granicznej. Głównym celem zadania inwestycyjnego jest odtworzenie warunków, które umożliwią prowadzenie akcji lodołamania przy użyciu lodołamaczy poprzez zapewnienie odpowiedniej głębokości rzeki, stabilizację warunków przepływu i likwidację miejsc zatorogennych. Zapewni to możliwość odprowadzenia lodu z rzeki Odry do Morza Bałtyckiego, mówi Emilia Kaszycka, specjalista w Jednosce Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

        Przedsięwzięcie jest ujęte w Umowie między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim z r. 2015. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wykonanie modernizacji zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej, na podstawie wypracowanej przez stronę polską i niemiecką koncepcji regulacji Odry granicznej. Zakres rzeczowy prac obejmuje m. in.  przebudowę istniejących budowli regulacyjnych – ostróg oraz budowę tam podłużnych.

      Aktualnie Inwestor jest w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jednym z elementów postępowania w tej sprawie jest postępowanie w sprawie oceny transgranicznego oddziaływania na środowisko, którego dotyczyło piątkowe spotkanie. Kolejnym krokiem postępowania będzie uzgodnienie ze stroną niemiecką protokołu ze spotkania międzyrządowego, a następnie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez RDOŚ w Szczecinie.

 

 

DSC05581