Rewitalizacja Jeziora Jamno – najpierw w wariancie naprawczym, a następnie docelowa, wynikająca z przygotowanej wielowariantowej analizy, przebudowa Węzła Wodnego na Kanale Jamneńskim – to obecnie priorytet Wód Polskich w województwie zachodniopomorskim. Zgodnie z zapowiedziami w roku 2019 zakończone zostały prace koncepcyjne, czego efektem było przedstawienie wariantów zawierających różne rozwiązania usprawniające przepływ wody, migrację gatunków dwuśrodowiskowych oraz udostępnienie dla żeglugi turystycznej kanału. W ich przygotowaniu wybrany przez Wody Polskie wykonawca, firma Energa Inwest, kierowała się głosem mieszkańców oraz kwestiami związanymi z ochroną przeciwpowodziową i koniecznością troski o środowisko naturalne. Jestem przekonany, że wybrany w przyszłości ostateczny wariant przyczyni się do tego, że za jakiś czas będziemy mogli mówić o Jeziorze Jamno jako o jednym z bezpieczniejszych, ale i najszybciej rozwijających się turystycznie i gospodarczo akwenów naszego regionu – zapewnia Marek Duklanowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

      W wyniku głosowania za pomocą formularzy oraz wniosków z dyskusji podczas spotkań konsultacyjnych strona społeczna jako wariant preferowany, spośród zaproponowanych opowiedziała się za wariantem 3. Jednocześnie pojawiły się liczne głosy sugerujące rozwiązanie, w którym byłyby wykorzystane wybrane elementy z wariantu 2 i 3. Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas konsultacji, Wody Polskie nie dysponują wszystkimi gruntami, których zajęcie jest niezbędne do realizacji tych rozwiązań i w związku z powyższym planowane jest przystąpienie do uzgodnień z instytucjami, w których gestii jest dysponowanie terenami wokół węzła wodnego na Kanale Jamneńskim. Wody Polskie deklarują otwartość na rozmowy z przedsiębiorcami i zainteresowanymi przyszłością Jeziora Jamno samorządami.  Jednakże powodzenie realizacji w dużej mierze będzie zależeć od możliwości finansowych Partnerów, zarówno samorządowych, jak i gospodarczych.

      Po uzgodnieniach będzie możliwe docelowe określenie parametrów planowanej śluzy, wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji zezwalających na realizację oraz finalna budowa śluzy. Równolegle do tych rozmów nadal prowadzone będą działania zmierzające do realizacji wariantu naprawczego, który jest niezbędny do zahamowania postępującej degradacji jeziora Jamno. Zgodnie z informacjami przedstawionymi na konsultacjach społecznych wykonanie tego Wariantu zostanie zakończone w połowie 2020 r.

      Ponieważ w toku prowadzonych uzgodnień mogą ulec zmianie parametry techniczne poszczególnych elementów rozwiązań zaproponowanych na etapie prac koncepcyjnych, to wariant wybrany do realizacji zostanie ponownie przedstawiony zainteresowanym.

      Wody Polskie deklarują gotowość do bieżących rozmów ze stroną społeczną. Poprzez media społecznościowe oraz informacje prasowe informować będziemy na bieżąco o postępach prac przy inwestycji. Jednocześnie informujemy, iż ze względu na szeroki krąg instytucji samorządowych i rządowych, z którymi Wody Polskie będą prowadziły rozmowy w celu wyboru wariantu docelowego, planowany termin jego wyboru to miesiące letnie 2020 r.