16 i 17 maja w Szczecinie miała miejsce kolejna edycja Konferencji Inland Shipping. Tematem przewodnim spotkania jest żegluga śródlądowa i transport drogami wodnymi w Polsce. To odbywające się cyklicznie wydarzenie gromadzi naukowców i praktyków tej dziedziny stwarzając możliwość wymiany poglądów i doświadczeń. W Konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, a także Akademii Morskiej w Szczecinie i Uniwersytetów we Wrocławiu i Bydgoszczy.

Konferencja poruszyła różnorodne tematy takie jak rola żeglugi śródlądowej w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów, czy światowe i europejskie trendy w rozwoju żeglugi śródlądowej. Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ Monika Niemiec-Butrym poprowadziła wykład na temat kluczowych kierunków rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce w kontekście działań europejskich w tym obszarze. Poruszyła m.in. temat ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w  Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o  Międzynarodowym Znaczeniu (AGN). Celem tego porozumienia jest wprowadzenie ram prawnych, które ustalą skoordynowany plan rozwoju i  budowy sieci śródlądowych dróg wodnych o  międzynarodowym znaczeniu, oparty o  uzgodnione parametry infrastrukturalne i eksploatacyjne: –W roku 2017 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował porozumienie AGN. W ten sposób mamy zobowiązanie do tego, aby zapewnić parametry na międzynarodowych drogach wodnych, które przez Polskę
przebiegają. –mówi Niemiec-Butrym.

Drugą sesję konferencji, której tematem była żegluga śródlądowa w polskiej polityce rozwoju, poprowadził Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś. W swoim wykładzie mówił o roli PGW Wody Polskie w programie rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce, a także przedstawił kluczowe inwestycje Wód Polskich realizowane przez poszczególne RZGW na Odrze i Wiśle. Mówił m.in. o pracach modernizacyjnych na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania, poprawie przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie, a także o przebudowie mostu kolejowego w celu zapewnienia minimalnego prześwitu: –Prześwit stałego przęsła dzisiaj wynosi 2,96 m, a będzie wynosił 6,20 m.–zapewniał Woś.

Kolejna edycja Inland Shipping International Conference planowana jest na rok 2021. Organizatorem Konferencji jest Instytut Zarządzania Transportem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Zachodniopomorski Klaster Morski.