REGA loga naglowek

Wody Polskie, jako instytucja ustawowo odpowiedzialna w skali kraju za gospodarkę wodną, współpracują z użytkownikami wód i innymi partnerami na bardzo wielu polach. Razem dążymy nie tylko do ochrony wód i unikania niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą powodzie oraz susze.
Nie mniej istotne jest racjonalne i ekonomiczne wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych, zarówno jeśli chodzi o wody powierzchniowe rzek i jezior jak i wody podziemne.

Jedną z gałęzi gospodarki, która potrzebuje największych ilości wody oraz jest wyjątkowo uzależniona od jej dostępności stanowi rolnictwo. Lokalne partnerstwa wodne powstały jako inicjatywa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ich założeniem jest utworzenie lokalnych (na szczeblu powiatu) forów dyskusyjnych, które skupiać się będą na problemach rolnictwa. Jest to z punktu widzenia
Wód Polskich cenna inicjatywa, która może doprowadzić do zidentyfikowania i próby rozwiązania niektórych najbardziej palących problemów na naszym terenie.

IMG 0526

W spotkaniu założycielskim LPW w Gryficach w dniu 28 października br. wzięła udział Dyrekcja Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Gryficach oraz Kierownik Nadzoru Wodnego. Spotkanie zorganizowane zostało przez ZODR w Barzkowicach i zgromadziło licznych rolników, przedstawicieli władz samorządowych, spółek wodnych, Lasów Państwowych oraz inne osoby związane z gospodarką wodną.

Jako Wody Polskie mamy nadzieję, że działania LPW w Gryficach oraz w innych powiatach pozwolą
na zintegrowanie działań na rzecz racjonalnego wykorzystania wody i stworzenie wydajnego systemu przepływu informacji pomiędzy użytkownikami prywatnymi a instytucjami publicznymi.
Niezmiernie istotne będzie także podniesienie świadomości o działaniach związanych z ochroną wód
i ich zasobów a także o dobrych praktykach inwestycyjnych i utrzymaniowych. Z uwagą śledzimy wszelkie inicjatywy społeczne, dotyczące naszego wspólnego dobra jakim jest woda, przez co udział
w partnerstwach ds. wody jest naturalnym działaniem z naszej strony.