W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje projekt pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego’’. Projekt dofinansowany jest z funduszy unijnych na podstawie umowy nr RPZP.03.02.00-32-B001/18-00 oś priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym podpisanej dnia 20.05.2019 r. Zakładana wartość projektu wynosiła 2 964 303,54 zł w tym wartość dofinasowania z UE to 2 519 657,99 zł, co stanowiło prawie 85% wartości projektu.

W skład projektu pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego’’ wchodzą dwa następujące zadania:

  • Zadanie 1 pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160”, które realizuje Zarząd Zlewni w Szczecinie.
  • Zadanie 2 pn.: „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim km 0+000 - 0+400”, który realizowało Zarząd Zlewni w Stargardzie, a inwestycja została zakończona w 2021 r.

Zadanie nr 1 pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160” jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez Zarząd Zlewni Szczecin, a obejmie ono odbudowę wału przeciwpowodziowego w klasie III w celu zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązania się do istniejącego podwyższenia terenu.

Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki jest realizowana przez Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych Rusiecki Sp. z o.o. w formule: „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 2 829 545,85 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 495 883,67 zł., a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 1 271 501,11 zł.

Realizacja Umowy obejmuje dwa etapy: Etap I obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych decyzji i pozwoleń realizowany za kwota 134 070,00 zł, gdzie dofinansowanie z funduszy UE wynosi prawie 85% z 59 409,10 zł kwoty kwalifikowalnej, tj. 50 497,73 zł.

Natomiast Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych realizowany jest za kwotę 2 695 475,85 zł. Kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 436 474,57 zł. a dofinansowanie z funduszy UE stanowi prawie 85% tych środków tj. 1 221 003,38 zł.

Termin realizacji Etapu I wyznaczono na dzień 11.08.2022 r., natomiast Etapu II na 15.12.2022 r.

Dla przedmiotowego zadania uzyskano następujące decyzje:

W dniu 5.11.2021 r. została wydana przez Burmistrza Nowego Warpna Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 8.06.2022 r. została wydana przez Ministerstwo Infrastruktury Decyzja Wodnoprawna.

W dniu 12.07.2022 r. została wydana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę.