Sezon wiosenny to dla wszystkich Zarządów Zlewni i Nadzorów Wodnych w regionie czas wytężonej pracy. Trwa usuwanie tam bobrowych, porządkowanie skarp, sprzątanie śmieci, ale i koszenie traw czy usuwanie wiatrołomów. Prace muszą być prowadzone szybko i sprawnie, by mieszkańcy mogli korzystać latem z akwenów. W Zarządzie Zlewni w Koszalinie prace rozpoczęły się już w kwietniu.

Zarząd Zlewni w Koszalinie z tytułu zawartych umów: „Usługa kompleksowa - eksploatacja, obsługa i konserwacja urządzeń wodnych wraz z odcinkowym utrzymaniem koryt cieków naturalnych na terenie działania PGW WP RZGW  w Szczecinie” wykonuje zadania jak niżej:

  1. Bieżące zbieranie gałęzi, konarów, pni drzew ze skarp, dna i powierzchni cieków wodnych.
  2. Likwidowanie na bieżąco zatorów w obrębach cieków i budowli hydrotechnicznych w celu usprawnienia spływu wód.
  3. Usuwanie tam bobrowych, jedynie w miejscach, gdzie możliwe jest wystąpienie podtopień terenów zurbanizowanych lub użytków zielonych.
  4. Wykaszanie roślin ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych.
  5. Usuwanie na bieżąco zanieczyszczeń komunalnych w obrębie cieków i budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenach Nadzorów Wodnych.

- Sumując, wszystkie cieki i obiekty administrowane przez Zarząd Zlewni w Koszalinie są dozorowane w sposób bieżący. Pojawiające się w terenie odpady, składane umyślnie są zgłaszane do odpowiednich służb komunalnych lub usuwane na podstawie umów zawartych przez Wody Polskie. Niemniej skala procederu w kontekście rozległego obszaru działania Zarządu, na co wskazują sygnały z jednostek podległych nie pozwala kontrolować sytuacji w stopniu zadowalającym. Niemniej jednak służby reagują natychmiastowo po stwierdzeniu przypadków zaśmiecania lub po otrzymaniu sygnałów z zewnątrz – mówi Marta Ziółkowska – Klinkosz, dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie.

       Osobnym, ale przybierającym znacznie na sile są efekty działalności bobrów. Eksplozja populacyjna tych zwierząt powoduje związanie coraz to większych sił i środków celem utrzymania drożności cieków oraz sprawności urządzeń, zaburzanych przez poczynione konstrukcje oraz bezładnie spływający wycięty materiał. Szkody pojawiają się również w obrębie miast co jest zjawiskiem względnie nowym. Zlecane prace udrożnieniowe niejednokrotnie nie przynoszą trwałego efektu przez wzgląd na wytrwałość bobrów.

Okres wiosenny to okres wzmożonej pracy w Zarządzie Zlewni z powodu oczywistego wzrostu aktywności ludzi oraz zwierząt na naszym terenie.

 

dsc 0272v