OBWIESZCZENIE

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

      Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu PZŚ. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.

    Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKTY PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktów:

 • Kontrakt 1B.2/1: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 1,
 • Kontrakt 1B.2/2: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania – Część 2,
 • Kontrakt 1B.2/3: Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I - Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania - Część 3

(nazywane dalej PROJEKTAMI PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzone w ramach Komponentu 1 – Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze.

 

     Każdy zainteresowany może:

1. zapoznać się z PROJEKTAMI PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. włącznie (17 dni roboczych) poprzez strony internetowe:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pod adresem – www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, pod adresem – www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • Urzędu Gminy Słubice, Urzędu Gminy Górzyca, Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą, Urzędu Gminy Mieszkowice, Urzędu Gminy Cedynia.
 • Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły pod adresem – www.bs.rzgw.szczecin.pl;

2. składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTÓW PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:

 • w formie pisemnej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin z dopiskiem identyfikującym do którego z kontraktów składane są uwagi oznaczając je adekwatnie „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/1 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/2 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/3 POPDOW”;
 • w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. z dopiskiem identyfikującym do którego z kontraktów składane są uwagi oznaczając je adekwatnie „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/1 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/2 POPDOW”, „uwagi PZŚ Kontrakt 1B.2/3 POPDOW”;
 • telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu +48 607 961 281 w godzinach 15.00-16.00,

w dniach od dnia 13 sierpnia 2020 r. do dnia 4 września 2020r. włącznie. Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie (osoba do kontaktu:
p. Elwira Witek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

     W 17 dniu roboczym udostępnienia dokumentów, tj. w dniu 4 września 2020 r., o godz. 16.00-19.00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKTACH PLANÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

     Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, gdzie we wpisie poświęconym spotkaniu konsultacyjnemu projektów Planów Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktów 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3 zamieszczony będzie bezpośredni link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 10 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska) a także na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej.

 

Załączniki do wszystkich Projektów Planów Zarządzania Środowiskiem znajdują się w zakładce :

Nasze działania > Inne działania > Projekt PZŚ 1B.2/1

Nasze działania > Inne działania > Projekt PZŚ 1B.2/2

Nasze działania > Inne działania > Projekt PZŚ 1B.2/3

 

 

 

ANNOUNCEMENT

the following shall be made public:

    Due to the state of the epidemic emergency in Poland and in the interest of your health safety, the formula of public consultations of the draft document of the EMP has been changed. There will be no meeting open to all interested parties, however the consultations will be conducted in an electronic form using available (safe) electronic communication channels.

    The State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin (PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin), the Project Implementation Office for the Odra - Vistula Flood Management Project (PIO) has made available to interested persons and institutions the draft of the ENVIRONMENT MANAGEMENT PLANS for the Contracts:

 • Contract 1B.2/1: Modernisation works on boundary sections of Odra River, Stage I to provide good Condition for Ice-breaking – Part 1,
 • Contract 1B.2/2: Modernisation works on boundary sections of Odra River, Stage I to provide good Condition for Ice-breaking – Part 2,
 • Contract 1B.2/3: Modernisation works on boundary sections of Odra River, Stage I to provide good Condition for Ice-breaking – Part 3.

(hereinafter referred to as the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANS) prepared under the Component 1 - Flood Protection of the Middle and Lower Odra, Subcomponent 1B - Flood Protection on the Middle and Lower Odra.

 

    Anyone interested may:

1. read the Draft Environmental Management Plans from 13 August 2020 to 4 September 2020 inclusive (17 working days) via the websites of:

 • State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, at: www.szczecin.wody.gov.pl;
 • Project Coordination Unit for the Odra - Vistula Flood Management Project, at: www.odrapcu2019.odrapcu.pl;
 • Municipality Office in Słubice, Municipality Office in Górzyca, Town Hall in Kostrzyn nad Odrą, Municipality Office in Mieszkowice, Municipality Office in Cedynia.
 • Flood Protection Project for the Odra and Vistula Basin - www.bs.rzgw.szczecin.pl;

2. submit comments and requests on the DRAFT ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLANS:

 • in writing to the address of the State Water Holding Polish Waters Regional Water Management Board in Szczecin, ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin with the note identifying which of the contracts the comments are submitted to, adequately marking them “EMP Contract 1B.2/1 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B.2/2 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B2/3 POPDOW comments”.
 • in an electronic form to the e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. with the note identifying which of the contracts the comments are submitted to, adequately marking them “EMP Contract 1B.2/1 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B.2/2 POPDOW comments”, “EMP Contract 1B2/3 206/5000 comments”.
 • by telephone every working day of the publication at +48 607 961 281 between 3.00 p.m. and 4.00 p.m.,

from 13 August 2020 to 4 September 2020 inclusive. The institution competent to consider comments and applications is the PGW Wody Polskie RZGW in Szczecin (contact person: Ms. Elwira Witek, e-mail address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

     On the 17th working day of making the document publicly available, i.e. on 4 September 2020, between 4 p.m. and 7 p.m., an electronic consultation meeting in the form of a webinar will be held, open to all interested parties, during which information about the DRAFT ENVIRONMENT MANAGEMENT PLANS will be presented, and it will be possible to ask questions and submit requests.

     In order to take part in the above mentioned webinar, please go to http://bs.rzgw.szczecin.pl/aktualnosci/, where a direct link to the webinar will be provided in the post dedicated to the consultation meeting of the Draft Environmental Management Plans for the Contracts 1B.2/1, 1B.2/2, 1B.2/3. The webinar will be based on the Microsoft Teams program. The link and the "step-by-step" instruction will be placed at the above page at least 10 days before the planned electronic consultation meeting.

This announcement was made public by an announcement in the local press (Kurier Szczeciński, Gazeta Lubuska), as well as on the websites of the institutions indicated above.