Zarząd Zlewni w Koszalinie informuje o zakończeniu robót związanych z realizacja wykopu oraz fundamentowaniem pod hotel i budynek „Zimowa Plaża” przy ul. Wylotowej w Kołobrzegu. Oznacza to koniec kontrowersyjnego wypływu wód zmineralizowanych do Bałtyku. Wypływ budził spore kontrowersje wśród mieszkańców Kołobrzegu. Niezbędna była interwencja Wód Polskich oraz przygotowanie monitów wzywających do wywiązania się z zapisów pozwolenia wodnoprawnego.

    Prace odbywały się w ramach pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie. Jednym z kluczowych warunków pozwolenia było zamknięcie samowypływów wód zmineralizowanych, które niekontrolowanie poprzez rów kierowane były do Bałtyku. Problem zrzutu wód w trakcie postępowania administracyjnego został zasygnalizowany przez strony, a jak się okazało jego historia sięgała już kilku lat wstecz.

   Obowiązek likwidacji wycieków nałożony decyzją na Inwestora – Sea Development Sp. z o.o. z Kutna, zgodnie z zapisami pozwolenia powinien być wypełniony w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się przedmiotowej decyzji. Po upływie tego terminu, regularne oględziny prowadzone przez pracowników Zarządu Zlewni w Koszalinie oraz Nadzoru Wodnego w Kołobrzegu nie potwierdziły wywiązania się z warunku przedmiotowej decyzji. Aby skutecznie doprowadzić do likwidacji zjawiska PGW Wody Polskie skierowało do Inwestora monity wzywające do zakończenia robót, jednakże brak satysfakcjonującego rezultatu wymusiło złożenie wniosku o wszczęcie postepowania egzekucyjnego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Wymiernym efektem tych działań było oczekiwane uregulowanie sytuacji poprzez odcięcie napływu wód poza teren inwestycji, co zostało potwierdzone oględzinami z ubiegłego tygodnia.

 

 

ul. Wylotowa Kołobrzeg