Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2022 r. poz. 1549) wprowadziła nowe zapisy w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469, z późn. zm.), nakładające na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy.

W art. 3 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodano ust. 5 i 6 o następującej treści:

„5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające informacje o:

1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;

2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;

3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3;

6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej;

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe,
w postaci wykazu tych stacji;

9) liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

  1. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.”

W celu ułatwienia Państwu wypełnienia obowiązku ustawowego i przekazania wymaganych danych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w arkuszu MS EXCEL. Przedmiotowa ankieta sprawozdawcza wraz z plikiem FAQ (zawierającym najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi) znajdują się poniżej.

Pierwsze sprawozdanie za rok 2023 należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. do regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW WP oraz do odpowiedniego wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska.

Właściwość miejscowa jednostek organizacyjnych Wód Polskich wynika z podziału hydrograficznego kraju, jednak w przypadku sprawozdania, o którym mowa powyżej odnoszącego się do obszaru gmin właściwość tą określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
9 marca 2018 r. w sprawie właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawach z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2019).

Mając na uwadze powyższe wypełnioną i podpisaną ankietę sprawozdawczą należy przesłać do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, złożonym przez osobę do tego upoważnioną.

Tożsamą ankietę sprawozdawczą należy przekazać do właściwego WIOŚ na zasadach określonych przez inspektorat.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ankieta_sprawozdawcza_z_gospodarowania_nieczystościami_ciekłymi.xls)Ankieta_sprawozdawcza_z_gospodarowania_nieczystościami_ciekłymi.xls 74 kB2024-02-27 09:402024-02-27 09:40
Pobierz plik (FAQ (najczęściej zadawane pytania).pdf)FAQ (najczęściej zadawane pytania).pdf 66 kB2024-02-27 08:552024-02-27 08:55