Do końca zbliża się warta niemal 16 milionów złotych inwestycja realizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Projekt „Poprawa warunków przepływu wody w obrębie miasta i gminy Darłowo wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym” ma na celu modernizację i wykonanie zupełnie nowej infrastruktury hydrotechnicznej i przeciwpowodziowej w gminie Darłowo. Projekt jest realizowany z dofinansowania ze środków w ramach RPO WZ 2014 – 2020. Prace wystartowały wiosną ubiegłego roku.

       Zadanie ma charakter inwestycyjnych działań przeciwpowodziowych mających na celu ochronę przeciwpowodziową miasta Darłowo. Inwestycja swym zakresem obejmuje roboty w korycie rzeki Wieprzy i w jej sąsiedztwie. W ramach inwestycji dokonano m.in. usunięcia lokalnych przymulisk z koryta rzeki czy wykonania umocnień brzegowych koryta rzeki  na łącznej długości 2129 metrów. Przygotowano również przegrodę mobilną, ściankę szczelną czy wały przeciwpowodziowe na prawej i lewej stronie brzegu Wieprzy.

  - Podstawową funkcją robót budowlanych polegających modernizacji i wykonaniu nowej infrastruktury przeciwpowodziowej w obrębie miasta i gminy Darłowo jest właśnie minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk powodziowych czy też okresowych podtopień, które notuje się na tym terenie. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wynika z usprawnieniu warunków spływu wysokich wód korytem rzeki Wieprzy i Kanałem Młyńskim poprzez prace udrożnieniowe podjęte na odcinku od jazu segmentowego do mostu w drodze gminnej w kierunku Cisowa. Ta część inwestycji przełoży się na skrócenie wysokości i czasu trwania fali wezbraniowej. Budowa i modernizacja obwałowań, wykonanie nowych przepustów wałowych, klap zwrotnych, ścianek szczelnych oraz przegród mobilnych natomiast chronić mają zagospodarowane i zabudowane tereny Darłowa i okolic przed niszczycielskimi skutkami powodzi.”

   Jest to jedna z największych inwestycji realizowanych przez Zarząd Zlewni w Koszalinie. Stan zaawansowania prac oceniany jest na 90%. Wartość zadania to niespełna 16 milionów złotych.