Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie – zwane dalej PGW WP RZGW
w Szczecinie,

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie nieruchomości do odpłatnego używania na podstawie umowy dzierżawy, który zostanie przeprowadzony zgodnie
z załączonym Regulaminem i niniejszym ogłoszeniem.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, do której prawa właścicielskie Skarbu Państwa wykonuje PGW WP RZGW w Szczecinie –  stanowiąca działkę o nr ew. 215 (nieużytek), identyfikator 320609_2.0007.215 o pow. 1,4961 ha, położona w miejscowości Widuchowa, obr. ew. Widuchowa Międzyodrze, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie, objęta KW nr SZ1Y/00032133/0, zabudowana budynkiem administracyjno – socjalnym.

 

Okres obowiązywania umowy dzierżawy: zgodnie z treścią oferty, przy czym zawarcie umowy dzierżawy na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, jeżeli wartość świadczeń za cały czas obowiązywania umowy przekracza równowartość 200.000,00 zł, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego ds. gospodarki wodnej (art. 38 – 41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1933). Przedmiot dzierżawy nie jest obciążony prawami osób trzecich.

Przedmiot dzierżawy można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Obiektu Hydrotechnicznego w Widuchowej – p. Tadeuszem Krajewskim, ul. Bulwary Rybackie 1,
74 – 120 Widuchowa, tel. 694 403 712 w godzinach od 800 do 1500, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wywoławczy czynsz dzierżawy wynosi 2.493,50 zł netto w skali miesiąca[1].

Sposób ustalenia wysokości czynszu: czynsz został ustalony w oparciu o ceny za 1 m2 za najem lub dzierżawę nieruchomości podobnych do przedmiotu dzierżawy (ze względu na powierzchnię oraz przeznaczenie, tj. place magazynowe, działki z przeznaczeniem na działalność handlowo – usługową, np. rekreację i gastronomię, komis samochodowy, parking samochodowy, skład drewna, opału, skup złomu) oferowanych w okresie od stycznia 2021 do listopada 2021r. na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego (średnia cena: 2 zł netto za 1 m2 przedmiotu dzierżawy/najmu w skali roku).

Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy. Oprócz czynszu, Dzierżawca zobowiązany jest do wnoszenia opłat za media i usługi (zawarcia odrębnych umów na dostawę mediów i usług, zgodnie z projektem umowy).

Kryteria wyboru najkorzystniejszej pisemnej oferty: uzyskanie najwyższego, maksymalnego czynszu.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w kwocie 14.961,00 zł[2],
na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Banku Gospodarstwa Krajowego o nr: 70 1130 1017 0020 1510 6790 0006, w terminie do dnia 7 lutego 2022 roku (uznanie wpłaty na rachunku Ogłaszającego) oraz akceptacja warunków przetargu i złożenie wymaganych Regulaminem oświadczeń i dokumentów.

Wartość rynkowa nieruchomości jako przedmiotu prawa własności określonej przez rzeczoznawcę majątkowego: 42.900,00 zł.

 

Ogłaszający zastrzega  sobie  prawo  odwołania przetargu, zmiany  warunków postępowania bez podania przyczyny lub jego unieważnienia.

 

Oferty należy składać w Kancelarii PGW WP RZGW w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A, 70 – 030 Szczecin, do godz. 14:00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Decydujący jest termin wpływu, a nie data stempla pocztowego.

 

Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać: nazwę nadawcy (Oferenta),  odbiorcy,  nazwę  postępowania: „Przetarg na oddanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dzierżawę, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 215 (nieużytek), identyfikator 320609_2.0007.215 o pow. 1,4961 ha, położonej w miejscowości Widuchowa, obr. ew. Widuchowa Międzyodrze, gmina Widuchowa, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie, objętej KW nr SZ1Y/00032133/0, zabudowanej budynkiem administracyjno – socjalnym” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 14 lutego 2022r., godz. 1000  (termin otwarcia ofert podany w Ogłoszeniu o przetargu)”.

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2022r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej na parterze budynku siedziby PGW WP RZGW w Szczecinie.

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, niezbędne jest zachowanie środków bezpieczeństwa po wejściu do siedziby RZGW w Szczecinie, tj. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, dezynfekcja rąk po wejściu do budynku (w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji), zachowanie odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku.

Dodatkowych informacji na temat przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód, tel. 532 032 900, adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 91 44-11-263, adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie szczegóły dostępne na stronie www.szczecin.wody.gov.pl w zakładce: Aktualności.

 

PGW WP RZGW w Szczecinie zastrzega sobie możliwość zmiany i odwołania warunków przetargu oraz zakończenia postępowania bez wyboru oferty.

 

Jeśli wygrywający przetarg uchyli się bez usprawiedliwienia od zawarcia umowy, traci wpłacone wadium, a PGW Wody Polskie RZGW w Szczecinie, jako organizator postępowania jest uprawniony do zawarcia umowy z oferentem, który zaoferował drugą w kolejności najkorzystniejszą ofertę, z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zgód.

 

 

[1] Wysokość czynszu dzierżawy  podlegać będzie corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Waloryzacji nie dokonuje się, gdy aktualny wskaźnik jest mniejszy niż 100. Waloryzacja nie będzie wymaga zmiany zapisów umowy najmu.

[2] Kwota stanowi wysokość 6 miesięcznego wywoławczego czynszu dzierżawy