Wody Polskie aplikują o środki w ramach programu „LIFE for Rivers - Ochrona i odbudowa ekosystemów rzecznych jako siedlisk zagrożonych gatunków” w ramach Programu LIFE 2021-2027 obszar: Środowisko, podprogram: Przyroda i różnorodność biologiczna. Podpisane zostało istotne porozumienie między Wodami Polskimi, a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.  

   Głównym celem projektu jest ochrona i odbudowa siedlisk oraz gatunków zlokalizowanych na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natury 2000 Parsęty oraz Doliny Radwi, Chocieli i Chotli. – Zakres projektu obejmuje między innymi przywrócenie ciągłości migracji ichtiofauny w Parsęcie poprzez wykonanie, przebudowę lub usunięcie przegród hydrotechnicznych. W planach jest także wykonanie przepławek oraz szeroko rozumiana stymulacja działań ochronnych mających na celu odbudowę struktury środowiska naturalnego Parsęty i okolicznych cieków. Oczywiście Wody Polskie stawiać będą również na działania edukacyjne oraz poprawę świadomości mieszkańców Pomorza Zachodniego w zakresie bioróżnorodności cieków na których prowadzone będą prace związane z ekosystemami wodnymi – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie.

   – Projekt jest ambitny, ale doświadczenia z prac na Inie i Redze pokazują nam jak bardzo mogą zmieniać się rzeki, gdy przygotowany jest dla nich kompleksowy program odbudowy. Widzimy dziś, że to cieki zróżnicowane ekologicznie, z naturalną infrastrukturą ułatwiająca migrację organizmom dwuśrodowiskowym – dodaje dyrektor Duklanowski.

   - Odpowiedzialnością Wód Polskich w ramach projektu planowanego w dorzeczu Parsęty z Radwią jest przebudowa lub rozbiórka 28 obiektów hydrotechnicznych zakłócających naturalny cykl życia rzek, w tym przede wszystkim stanowiących barierę dla migrujących gatunków ichtiofauny. Prace będę polegały na kształtowania przekroju cieków poprzez tworzenie kaskad z naturalnych materiałów, wkomponowanych w otoczenie, których podstawową funkcją jest umożliwienie wędrówek organizmów wodnych. Tam gdzie będzie to konieczne udrożnienie przyjmie formę przepławek technicznych. Przekształcenie profilu cieków poprzez usuwanie barier ma stworzyć sprzyjające warunki dla ryb migrujących w tym łososia atlantyckiego do odbywania tarła w miejscach gdzie te ryby nie były widziane od lat. W tym sensie program o tak ogromnej skali jest przywróceniem pierwotnych funkcji objętych nim cieków, które utraciła ją na przestrzeni kilkuset lat – dodaje Dariusz Tkacz, zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie.

    Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to jesień 2022, a zakończenie koniec 2029 roku. Projekt zakłada kompleksowe prace, rozłożone w czasie i wykonywane z poszanowaniem środowiska naturalnego cieków objętymi projektem.