logo

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje projekt pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego’’. Projekt dofinansowany jest z funduszy unijnych na podstawie umowy nr RPZP.03.02.00-32-B001/18-00 oś priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu oraz Działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym podpisanej dnia 20.05.2019 r. Zakładana wartość projektu wynosiła 2 964 303,54 zł w tym wartość dofinasowania z UE to 2 519 657,99 zł, co stanowiło niecałe 85% wartości projektu.

W skład projektu pn.: ,,Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego’’ wchodzą dwa następujące zadania:

  • Zadanie 1 pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160”, które realizuje Zarząd Zlewni w Szczecinie.
  • Zadanie 2 pn.: „Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim km 0+000 - 0+400”, który realizowało Zarząd Zlewni w Stargardzie, a inwestycja została zakończona w 2021 r.

Zarząd Zlewni Szczecin realizuje Zadanie nr 1 pn.: „Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500-8+160” w formule „zaprojektuj i wybuduj”, które obejmie odbudowę wału przeciwpowodziowego w klasie III w celu zamknięcia układu obwałowań poprzez dowiązania się do istniejącego podwyższenia terenu.

W dniu 09.04.2021 r. na podstawie umowy nr SZ.ZPI.282.101.2020 z dnia
16.09.2020 r. nastąpił odbiór końcowy wykonania Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU), który określił planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych. Wykonawcą tego Programu był Hydroprojekt Poznań, który wykonał dokumentację o wartości całkowitej 29 520,00 zł dofinansowaną z funduszy europejskich w kwocie 25 092,00 zł.

W dniu 07.04.2021 r. podpisano Umowę nr SZ.ZPI.282.43.2021 z Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” Adam Rusiecki, ul. Szczawiowa 69A, 70-010 Szczecin, na realizację zadania w formule: „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę 2 829 545,85 zł, w której dofinansowanie z funduszy UE wynosi 1 495 883,67 zł. Umowa obejmuje dwa etapy: Etap I obejmujący opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych prawomocnych decyzji i pozwoleń realizowany za kwota 134 070,00 zł, gdzie dofinansowanie z funduszy UE wynosi 59 409,10 zł. Natomiast Etap II obejmujący wykonanie robót budowlanych realizowany jest za kwotę 2 695 475,85 zł, a dofinansowanie z funduszy UE wynosi 1 436 474,57 zł. Termin realizacji Etapu I wyznaczono na dzień 15.01.2022 r., natomiast Etapu II na 30.06.2022 r.

W dniu 06.05.2021 r., zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca 30 dni po podpisaniu umowy przekazał Zamawiającemu wstępną koncepcję rozwiązań projektowych dla zadania "Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo-Brzózki w km 6+500 - 8+160”.

Na chwilę obecną trwają pracę projektowe, Wykonawca sporządził Kartę Informacji Przedsięwzięcia oraz złożył wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której termin wydania jest planowany na koniec października 2021 r.