Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.1. Ochrona zasobów wodnych.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 18.05.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020 r. o godz. 13:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI OTWARCIA OFERT:

http://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/796-informacja-dotyczaca-sesji-otwarcia-ofert

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24666

Wyjasnienia i Modyfikacja treści SIWZ dostępna w linku powyżej:

UWAGA - termin składania ofert: 19.10.2020r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastapi 19.10.2020r. o godz. 13:00

Link do otwarcia przetargu

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTc4MWE4ZTItN2UwNS00ZDNkLTgzNTQtZDRjMWQ1Mzk2ZWJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221a73b9fd-fc97-43f1-950d-17b593429069%22%2c%22Oid%22%3a%221fc05983-c32e-4204-9ceb-ef38926498eb%22%7d