Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Zamówienie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.1. Ochrona zasobów wodnych.

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 18.05.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI OTWARCIA OFERT:

http://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/796-informacja-dotyczaca-sesji-otwarcia-ofert

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24665

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ dostępna w powyższym linku:

UWAGA - zmiana terminu składania ofert na 16.06.2020 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2020 r. o godz. 12:00

 

UWAGA - na stronie

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24665 

opublikowano modyfikacje SIWZ i załaczników do SIWZ

 

Link do transmisji z otwarcia ofert:

https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/justyna.kotowicz/YT3MPZJ1