Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Zadanie jest współfinansowane przez Komisję Europejską (nr umowy LIFE11 NAT/PL/424) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 654/2012/Wn16/OP-WK-LF/D) w ramach instrumentu finansowego LIFE+ pn: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” (Akcja F.4).

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Termin składania ofert - 04.05.2020 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2020 r. o godz. 12:00 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, w Sali Konferencyjnej – pokój nr 106, parter

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI OTWARCIA OFERT:

http://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/796-informacja-dotyczaca-sesji-otwarcia-ofert

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/24495

 

Link do transmisji online:

https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/justyna.kotowicz/222X5437