Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

Zadanie jest współfinansowane przez Komisję Europejską (nr umowy LIFE11 NAT/PL/424) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (nr umowy 654/2012/Wn16/OP-WK-LF/D) w ramach instrumentu finansowego LIFE+ pn: „Budowa niebieskiego korytarza ekologicznego wzdłuż doliny rzeki Regi i jej dopływów” (Akcja F.4).

Postępowanie prowadzi:

Wydział Zamówień Publicznych RZGW Szczecin

Termin składania ofert - 11 marca 2020 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13A; 
70-030 Szczecin, Kancelaria - pokój nr 102, Parter

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 10:30 - w siedzibie Jednostki Prowadzącej postępowanie, – pokój nr 106.

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod poniższym linkiem:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/publiccontracts/view/23827

Wyjasnienia i modyfikacje treści SIWZ w linku powyżej

UWAGA zmiana terminu składania ofert na dzień 16.03.2020 r. do godziny 10:00

UWAGA zmiana terminu składania ofert na dzień 18.03.2020 r. do godziny 10:00

UWAGA zmiana terminu składania ofert na dzień 31.03.2020 r. do godziny 10:00

UWAGA! INFORMACJA DOTYCZĄCA SESJI OTWARCIA OFERT

http://szczecin.wody.gov.pl/aktualnosci/796-informacja-dotyczaca-sesji-otwarcia-ofert

Link do transmisji online"

https://meet.lync.com/wodypolskie.gov.pl/justyna.kotowicz/DNLK5JFQ