Nazwa zadania: "Wykonanie wraz z montażem tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej na potrzeby realizacji Projektu pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, dla zadania pn.: Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 wraz z przepustem wałowym".

Termin składania ofert: do godziny 1200 dnia 21.10.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r2517,Wykonanie-wraz-z-montazem-tablicy-informacyjnej-oraz-tablicy-pamiatkowej-na-potr.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.