Nazwa zadania: Pełnienie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji zadania pn.: "Odbudowa prawego wału przeciwpowodziowego nad Kanałem Królewskim w km 0+000-0+400 wraz z przepustem wałowym".

Termin składania ofert: do godziny 1200 dnia 18.09.2020 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: http://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r1844,Pelnienie-nadzoru-przyrodniczego-podczas-realizacji-zadania-pn-Odbudowa-prawego-.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.