Nazwa zadania: "Aktualizacja opracowanej w 2018 roku dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: Odbudowa jazu w Kluczewie w km 5+210 na rzece Mała Ina wraz z wymianą kompletnych mechanizmów, do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i warunków technicznych, aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz pozyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków i decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę ww. zadania inwestycyjnego".

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 22.06.2020 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r149,Aktualizacja-opracowanej-w-2018-roku-dokumentacji-projektowej-zadania-inwestycyj.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.