Nazwa zadania: „Pełnienie nadzoru przyrodniczego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni rzeki Iny z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań Jednolitych Części Wód Powierzchniowych".

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 03.01.2022 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r11005,Pelnienie-nadzoru-przyrodniczego-w-zwiazku-z-realizacja-zadania-inwestycyjnego-p.html

W Ogłoszeniu opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.