Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo. Wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 z późn. zm.) z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Stargardzie, cz. 3 Nadzór Wodny w Pyrzycach.

Termin składania ofert: do godziny 1000 dnia 18.03.2021 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej:  https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4777,Przetarg-publiczny-na-sprzedaz-surowca-drzewnego.html

W Ogłoszeniu opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.