Nazwa zadania:„Usługa wykonania pilnych prac utrzymaniowych na wałach p.powodziowych (naprawy) na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie”

Termin składania ofert: do godziny 1100 dnia 08.12.2020 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferty składać należy wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do Zapytania ofertowego zamieszczonego na Platformie Zakupowej: https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4213,Usluga-wykonania-pilnych-prac-utrzymaniowych-na-walach-ppowodziowych-naprawy-na-.html

W Zapytaniu Ofertowym opublikowanym na Platformie Zakupowej znajdują się wszystkie niezbędne załączniki.